CISCOSieci Komputerowe

CCNA2 v6.0 Rozdział 6 Egzamin Odpowiedzi 2018

1. Jakie są trzy podstawowe zalety korzystania z sieci VLAN? (Wybierz trzy.)

bezpieczeństwo*

zmniejszenie liczby łączy trunkingowych

redukcja kosztów*

zadowolenie użytkownika końcowego

poprawa wydajności personelu IT *

brak wymaganej konfiguracji

2. Jaki typ sieci VLAN służy do oznaczania, który ruch jest nieoznaczony podczas przekraczania portu magistrali?

dane

domyślna

ojczysty*

zarządzanie

3. Administrator sieci określa najlepsze rozmieszczenie łączy trunkingowych VLAN. Które dwa typy połączeń punkt-punkt wykorzystują trunking VLAN? (Wybierz dwa).

między dwoma przełącznikami, które wykorzystują wiele sieci VLAN *

między przełącznikiem a komputerem klienckim

między przełącznikiem a serwerem z kartą sieciową 802.1Q *

między przełącznikiem a drukarką sieciową

między dwoma przełącznikami, które współużytkują wspólną sieć VLAN

4. Co musi zrobić administrator sieci, aby usunąć port Fast Ethernet fa0 / 1 z VLAN 2 i przypisać go do VLAN 3?

Wprowadź komendy no vlan 2 i vlan 3 w trybie konfiguracji globalnej.

Wprowadź komendę switchport access vlan 3 w trybie konfiguracji interfejsu. *

Wpisz natywną komendę switchport trunk trunk vlan 3 w trybie konfiguracji interfejsu.

Wprowadź polecenie no shutdown w trybie konfiguracji interfejsu, aby przywrócić domyślną konfigurację, a następnie skonfiguruj port dla VLAN 3.

5. Kiedy przełącznik Cisco odbiera nieoznaczone ramki na porcie trunkingowym 802.1Q, na który identyfikator VLAN jest domyślnie przełączany ruch?

nieużywany identyfikator VLAN

natywny identyfikator VLAN *

identyfikator VLAN danych

ID VLAN zarządzania

6. Port Fa0 / 11 na przełączniku jest przypisany do sieci VLAN 30. Jeśli w interfejsie Fa0 / 11 nie zostanie wprowadzone polecenie braku dostępu do portu przełączania vlan 30, co się stanie?

Port Fa0 / 11 zostanie zamknięty.

Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Port Fa0 / 11 zostanie zwrócony do VLAN 1. *

VLAN 30 zostanie usunięty.

7. Które polecenie służy do usunięcia tylko VLAN 20 z przełącznika?

usuń vlan.dat

usuń flash: vlan.dat

brak vlan 20 *

brak dostępu do switchport vlan 20

8. Co dzieje się z portem powiązanym z VLAN 10, gdy administrator usuwa VLAN 10 z przełącznika?

Port staje się nieaktywny. *

Port powraca do domyślnej sieci VLAN.

Port automatycznie kojarzy się z natywną siecią VLAN.

Port ponownie tworzy sieć VLAN.

9. Które dwie cechy pasują do sieci VLAN o rozszerzonym zakresie? (Wybierz dwa.)

CDP można wykorzystać do nauki i przechowywania tych sieci VLAN.

Identyfikatory VLAN istnieją od 1006 do 4094. *

Domyślnie są one zapisywane w uruchomionym pliku konfiguracyjnym. *

Sieci VLAN są inicjowane z pamięci flash.

Są one powszechnie stosowane w małych sieciach.

10. Przełącznik Cisco zezwala obecnie na ruch oznaczony VLAN 10 i 20 przez port magistrali Fa0 / 5. Jaki jest skutek wydania komendy vlan 30 dozwolonej linii trunkport na Fa0 / 5?

Pozwala VLAN od 1 do 30 na Fa0 / 5.

Pozwala VLAN 10, 20 i 30 na Fa0 / 5.

Pozwala tylko VLAN 30 na Fa0 / 5. *

Pozwala na implementację natywnej sieci VLAN 30 na Fa0 / 5.

11. Zobacz wystawę. PC-A i PC-B znajdują się w VLAN 60. PC-A nie może komunikować się z PC-B. Jaki jest problem?

Natywna VLAN powinna być VLAN 60.

Natywna sieć VLAN jest przycinana z łącza.

Trunk został skonfigurowany za pomocą komendy switchport nonegotiate.

Sieci VLAN używanej przez PC-A nie ma na liście dozwolonych sieci VLAN w linii głównej. *

12. Zobacz wystawę. DLS1 jest podłączony do innego przełącznika, DLS2, za pośrednictwem łącza trunk. Host podłączony do DLS1 nie jest w stanie komunikować się z hostem podłączonym do DLS2, mimo że oba są w sieci VLAN 99. Które polecenie należy dodać do Fa0 / 1 na DLS1, aby rozwiązać problem?

switchport nonegotiate

tryb przełączania dynamiczny auto

Switchport trunk Native Vlan 66 *

dozwolony bagażnik switchport vlan add 99

13. Co jest charakterystycznego dla starszego routingu między VLAN?

W topologii można użyć tylko jednej sieci VLAN.

Router wymaga jednego łącza Ethernet dla każdej sieci VLAN. *

Sieć VLAN użytkownika musi mieć ten sam numer identyfikacyjny co sieć VLAN zarządzania.

Routing Inter-VLAN musi być wykonywany na przełączniku zamiast na routerze.

14. Jaka jest wada korzystania z routingu między routerami VLAN typu router-on-stick?

nie obsługuje pakietów oznaczonych VLAN

wymaga użycia większej liczby interfejsów fizycznych niż starszego routingu między sieciami VLAN

nie skaluje się znacznie powyżej 50 sieci VLAN *

wymaga użycia wielu interfejsów routera skonfigurowanych do działania jako łącza dostępu

15. Zobacz wystawę. Router RA odbiera pakiet o adresie źródłowym 192.168.1.35 i adresie docelowym 192.168.1.85. Co router zrobi z tym pakietem?

Router upuści pakiet.

Router prześle interfejs wysyłania pakietów FastEthernet 0 / 1.1.

Router prześle interfejs wysyłania pakietów FastEthernet 0 / 1.2. *

Router prześle interfejs wysyłania pakietów FastEthernet 0 / 1.3.

Router przekaże interfejs FastEthernet 0 / 1.2 i interfejs FastEthernet 0 / 1.3.

16. Zobacz wystawę. W jakim trybie przełączania należy przypisać port G0 / 1, jeśli stosowane są najlepsze praktyki Cisco?

dostęp

bagażnik samochodowy*

ojczysty

automatyczny

17. Mała uczelnia używa sieci VLAN 10 dla sieci szkolnej i sieci VLAN 20 dla sieci biurowej. Co jest potrzebne, aby umożliwić komunikację między tymi dwiema sieciami VLAN podczas korzystania ze starszego routingu między sieciami VLAN?

Należy użyć routera z co najmniej dwoma interfejsami LAN. *

Potrzebne są dwie grupy przełączników, każdy z portami skonfigurowanymi dla jednej sieci VLAN.

Do połączenia z SVI na przełączniku potrzebny jest router z jednym interfejsem VLAN.

Do połączenia z routerem potrzebny jest przełącznik z portem skonfigurowanym jako trunk.

18. Zobacz wystawę. Administrator sieci musi skonfigurować router na patyku dla wyświetlanych sieci. Ile interfejsów będzie musiało zostać utworzonych na routerze, jeśli każda pokazana sieć VLAN ma zostać przekierowana, a każda sieć VLAN ma swój własny interfejs?

1

2)

3)

4 *

5

19. W przypadku konfigurowania routera w ramach topologii routingu między routerami VLAN typu router-on-stick, gdzie należy przypisać adres IP?

do interfejsu

do podinterface *

do SVI

do VLAN

20. Szkoła średnia używa VLAN15 dla sieci laboratoryjnej i VLAN30 dla sieci wydziałowej. Co jest wymagane, aby umożliwić komunikację między tymi dwiema sieciami VLAN podczas korzystania z routera na patyku?

Potrzebny jest przełącznik wielowarstwowy.

Potrzebny jest router z co najmniej dwoma interfejsami LAN.

Potrzebne są dwie grupy przełączników, każdy z portami skonfigurowanymi dla jednej sieci VLAN.

Do połączenia z routerem potrzebny jest przełącznik z portem skonfigurowanym jako trunk. *

21. Zobacz wystawę. W przypadku sieci VLAN 15, 30 i 45 zaimplementowano konfigurację routera na patyku, zgodnie z danymi wyjściowymi komendy show running-config. Komputery w sieci VLAN 45 korzystające z sieci 172.16.45.0 / 24 mają problemy z połączeniem z komputerami w sieci VLAN 30 w sieci 172.16.30.0 / 24. Który błąd najprawdopodobniej powoduje ten problem?

Niepoprawna sieć VLAN została skonfigurowana w GigabitEthernet 0 / 0.45.

Polecenie braku zamykania nie jest dostępne w GigabitEthernet 0 / 0.30.

Interfejs GigabitEthernet 0/0 nie ma adresu IP.

W GigabitEthernet 0 / 0.30 skonfigurowano niepoprawny adres IP. *

22. Dopasuj standardowe pole VLAN IEEE 802.1Q do opisów. (Nie wszystkie opcje są używane).

Umieść opcje w następującej kolejności:
wartość, która obsługuje implementację poziomu lub usługi => Priorytet użytkownika 
wartość wartości identyfikatora protokołu znacznika wartość => Wpisz
identyfikator, który umożliwia przenoszenie ramek Token Ring przez łącza Ethernet => Kanoniczny identyfikator formatu 
– nie uzyskał
numeru VLAN => VLAN ID

23. Wypełnij puste pole. Użyj pełnej składni polecenia.

Komenda show vlan wyświetla przypisanie VLAN dla wszystkich portów, a także istniejące sieci VLAN na przełączniku.

24. Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

Które komputery otrzymają transmisję wysłaną przez PC-C?

PC-A, PC-B

PC-D, PC-E *

PC-A, PC-B, PC-E

PC-A, PC-B, PC-D, PC-E

PC-A, PC-B, PC-D, PC-E, PC-F

25. Jakie cztery kroki są potrzebne, aby skonfigurować głosową sieć VLAN na porcie przełącznika? (Wybierz cztery)

Skonfiguruj interfejs jako łącze IEEE 802.1Q.
Przypisz VLAN danych do portu przełącznika.
Dodaj głosową sieć VLAN. *
Przypisz głosową sieć VLAN do portu przełącznika. *
Aktywuj portFan drzewa opinającego w interfejsie.
Skonfiguruj interfejs portu przełącznika z interfejsami podrzędnymi.
Upewnij się, że ruch głosowy jest zaufany i oznaczony wartością priorytetu CoS *
Skonfiguruj port przełącznika w trybie dostępu. *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *