aby zainstalować serwer dhcp należy użyć polecenia