CISCOSieci Komputerowe

CCNA 2 Routing & Switching Essentials v6.0 Odpowiedzi na pytania przed egzaminem

1. Aby przywrócić poprzednią konfigurację, administrator wydaje polecenie kopiowania tftp startup-config na routerze i wprowadza adres hosta i nazwę pliku po wyświetleniu monitu. Dlaczego po wykonaniu polecenia bieżąca konfiguracja pozostaje niezmieniona?

Poleceniem powinno być skopiowanie startup-config tftp.
Zamiast tego należy skopiować konfigurację do działającej konfiguracji. *
Zmiany konfiguracji zostały skopiowane do pamięci RAM i wymagają ponownego uruchomienia.
Serwer TFTP może być używany tylko do przywracania Cisco IOS, a nie do konfiguracji routera.

2. Jaka jest poprawna kolejność enkapsulacji PDU?

Odpowiedzi na egzamin wstępny Cisco CCNA 2 v6.0 2018 q2-1
CCNA 2 v6.0 Pretest Exam Answers 2018 q2-2
CCNA 2 v6.0 Pretest Exam Answers 2018 q2-3
CCNA 2 v6.0 Pretest Exam Answers 2018 q2-4

3. Które dwa komponenty są konfigurowane za pomocą oprogramowania, aby komputer mógł uczestniczyć w środowisku sieciowym? (Wybierz dwa.)

Adres MAC Adres
IP * Maska podsieci powłoki
jądra *

4. Mały salon samochodowy ma skaner, który jest podłączony do komputera menedżera sprzedaży. Gdy sprzedawcy muszą zeskanować dokument, umieszczają go w skanerze i używają własnych komputerów do sterowania skanerem za pomocą oprogramowania na komputerze menedżera. Po zeskanowaniu dokumentu mogą dołączyć go do wiadomości e-mail lub przesłać do oprogramowania sprzedażowego. Jaki typ modelu sieci opisuje ten scenariusz?

scentralizowany hierarchiczny klient / serwer
z przełączaniem pakietów
peer-to-peer *

5. Która metoda dostępu do mediów wymaga, aby urządzenie końcowe wysłało powiadomienie przez media przed wysłaniem danych?

CSMA / CA * Przekazywanie znaczników deterministycznych
CSMA / CD

6. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi na egzamin wstępny Cisco CCNA 2 v6.0 2018 q6

CCNA 2 v6.0 Pretest Exam Answers 2018 q6

PC1 jest skonfigurowany do uzyskiwania dynamicznego adresu IP z serwera DHCP. PC1 został zamknięty na dwa tygodnie. Kiedy PC1 uruchamia się i próbuje poprosić o dostępny adres IP, który docelowy adres IP umieści PC1 w nagłówku IP?

192.168.1.1
192.168.1.8
192.168.1.255
255.255.255.255 *

7. Które stwierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do adresów IPv6?

Globalne adresy emisji pojedynczej są globalnie unikalne i mogą być kierowane przez Internet. *
Adresy lokalne dla łącza muszą być unikalne.
Adres sprzężenia zwrotnego jest reprezentowany przez :: / 128.
Unikalne adresy lokalne służą do komunikacji z innymi urządzeniami za pośrednictwem tego samego łącza.

8. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi na egzamin wstępny Cisco CCNA 2 v6.0 2018 q8

CCNA 2 v6.0 Pretest Exam Answers 2018 q8

Który schemat adresowania IP powinien zostać zmieniony?

Witryna 1
Witryna 2 *
Witryna 3
Witryna 4

9. Jaki jest najskuteczniejszy sposób ograniczenia ataków robaków i wirusów?

Zabezpiecz wszystkie urządzenia warstwy 2.
Upewnij się, że użytkownicy często zmieniają hasła.
Wdróż zapory filtrujące pakiety na brzegu sieci.
Zainstaluj aktualizacje zabezpieczeń, aby naprawić wrażliwe systemy. *

10. Wydaje się, że dana witryna internetowa nie odpowiada na komputerze z systemem Windows 7. Jakiego polecenia technik może użyć, aby wyświetlić wpisy DNS zapisane w pamięci podręcznej dla tej strony internetowej?

ipconfig / all
arp -a
ipconfig / displaydns *
nslookup

11. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi na egzamin wstępny Cisco CCNA 2 v6.0 2018 q11

CCNA 2 v6.0 Pretest Exam Answers 2018 q11

Administrator sieci konfiguruje kontrolę dostępu, aby przełączyć SW1. Jeśli administrator używa Telnet do połączenia się z przełącznikiem, jakie hasło jest potrzebne, aby uzyskać dostęp do trybu EXEC użytkownika?

letmein
sekretyna
lineconin
linevtyin *

12. Kiedy przeprowadzając analizę protokołu w sieci, należy przechwytywać ruch w celu zapewnienia najdokładniejszej reprezentacji różnych rodzajów ruchu w sieci?

podczas aktualizacji oprogramowania
w okresach umiarkowanego użytkowania sieci
w godzinach szczytowego użytkowania sieci *
w weekendy i święta, gdy korzystanie z sieci jest niewielkie

13. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi na wstępne badanie Cisco CCNA 2 v6.0 2018 q13

CCNA 2 v6.0 Pretest Exam Answers 2018 q13

Segment TCP z serwera został przechwycony przez Wireshark, który działa na hoście. Jaki numer potwierdzenia zwróci host dla odebranego segmentu TCP?

2
21
250
306 *
2921

14. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi na egzamin wstępny Cisco CCNA 2 v6.0 2018 q14

CCNA 2 v6.0 Pretest Exam Answers 2018 q14

Jaki jest lokalny adres IPv6 łącza lokalnego komputera pokazany na podstawie wyniku polecenia netstat -r?

:: 1/128
2001 :: / 32
2001: db8: 9d38: 953c: 1c53: 2271: 9c9a: c62c / 128
fe80 :: / 64
fe80 :: 13e: 4586: 5807: 95f7 / 128 *

15. Administrator sieci sprawdza dzienniki systemowe i zauważa nietypowe testy łączności z wieloma dobrze znanymi portami na serwerze. Jaki rodzaj potencjalnego ataku sieciowego może to wskazywać?


rozpoznanie dostępu * kradzież informacji
o odmowie usługi

16. Która technologia zapewnia rozwiązanie problemu wyczerpania adresów IPv4, umożliwiając wielu urządzeniom współdzielenie jednego publicznego adresu IP?

ARP
DNS
PAT *
SMB
DHCP
HTT

17. Co się stanie, gdy część transmisji telewizji internetowej nie zostanie dostarczona do miejsca docelowego?

Komunikat o niepowodzeniu dostarczenia jest wysyłany do hosta źródłowego.
Część utraconej transmisji telewizyjnej jest wysyłana ponownie.
Cała transmisja zostanie wysłana ponownie.
Transmisja jest kontynuowana bez brakującej części. *

18. Które trzy adresy IP są publiczne? (Wybierz trzy.)

10.1.1.1
128.107.0.7 *
192.31.7.10 *
172.16.4.4
192.168.5.5
64.104.7.7 *

19. Host uzyskuje dostęp do serwera FTP w sieci zdalnej. Jakie trzy funkcje są wykonywane przez pośredniczące urządzenia sieciowe podczas tej rozmowy? (Wybierz trzy.)

regenerowanie sygnałów danych *
działający jako klient lub serwer
zapewniający kanał, po którym przemieszczają się wiadomości,
stosując ustawienia bezpieczeństwa w celu kontroli przepływu danych *
powiadamiając inne urządzenia o wystąpieniu błędów *
służąc jako źródło lub miejsce docelowe wiadomości

20. Który adres IP jest prawidłowym adresem sieciowym?

172.16.4.32/27*
172.16.4.79/28
172.16.4.255/22
172.16.5.255/23

21. Jaki jest zakres adresów IP hosta dla podsieci 172.16.1.32/28?

172.16.1.33 – 172.16.1.38
172.16.1.33 – 172.16.1.46 *
172.16.1.33 – 172.16.1.62
172.16.1.32 – 172.16.1.39
172.16.1.32 – 172.16.1.47

22. Organizacja otrzymała prefiks sieci IPv6 z 2001 r .: db8: 1234 :: / 52 od swojego usługodawcy internetowego. Ile podsieci można utworzyć z tego prefiksu bez pożyczania bitów z identyfikatora interfejsu?

1024
4096 *
8192
65536

23. Dopasuj protokoły aplikacji do prawidłowych protokołów transportu.

Odpowiedzi na egzamin wstępny Cisco CCNA 2 v6.0 2018 q23

CCNA 2 v6.0 Pretest Exam Answers 2018 q23

Odpowiedź.

TCP

FTP
HTTP
SMTP

UDP

DHCP
TFTP

24. Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania zawarte w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie. Jakie jest tajne słowo kluczowe wyświetlane na stronie internetowej?

pakiet ramki
przełącznika routera * cisco


25. Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.
Który adres IPv6 jest przypisany do interfejsu Serial0 / 0/0 w RT2?

2001: db8: abc: 1 :: 1
2001: db8: abc: 5 :: 1 *
2001: db8: abc: 5 :: 2
2001: db8: abc: 10 :: 15

26. Które stwierdzenie opisuje trasę, której nauczyliśmy się dynamicznie?

Jest automatycznie aktualizowany i obsługiwany przez protokoły routingu. *
Zmiany w topologii sieci nie mają na niego wpływu.
Ma odległość administracyjną wynoszącą 1.
Jest identyfikowany przez prefiks C w tabeli routingu.

27. Jaki jest cel protokołu routingu?

Służy do budowania i utrzymywania tabel ARP.
Zapewnia metodę segmentacji i ponownego składania pakietów danych.
Umożliwia administratorowi opracowanie schematu adresowania dla sieci.
Umożliwia routerowi współdzielenie informacji o znanych sieciach z innymi routerami. *
Zapewnia procedurę kodowania i dekodowania danych na bity w celu przekazywania pakietów.

28. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi na egzamin wstępny Cisco CCNA 2 v6.0 2018 q28

CCNA 2 v6.0 Pretest Exam Answers 2018 q28

Co router zrobi z pakietem, który ma docelowy adres IP 192.168.12.227?

Upuść pakiet.
Wyślij pakiet przez interfejs Serial0 / 0/0. *
Wyślij pakiet przez interfejs GigabitEthernet0 / 0.
Wyślij pakiet przez interfejs GigabitEthernet0 / 1.

29. Który typ trasy statycznej jest skonfigurowany z większą odległością administracyjną, aby zapewnić trasę rezerwową do trasy poznanej z dynamicznego protokołu routingu?

standardowa trasa statyczna
zmienna trasa statyczna *
domyślna
podsumowanie trasy statycznej trasa statyczna

30. Jakie dwa czynniki są ważne przy podejmowaniu decyzji, którego protokołu routingu bramy wewnętrznej należy użyć? (Wybierz dwa.)

skalowalność * szybkość
wyboru dostawcy ISP
konwergencji *
autonomiczny system, który jest używany w
architekturze szkieletowej kampusu

31. Jakie informacje wykorzystuje przełącznik do zapełnienia tablicy adresów MAC?

docelowy adres MAC i port przychodzący
docelowy adres MAC i port wychodzący
źródłowy i docelowy adres MAC, a port przychodzący
źródłowy i docelowy adres MAC, a port wychodzący
źródłowy adres MAC i port przychodzący *
źródłowy adres MAC i port wychodzący

32. Pracownicy firmy łączą bezprzewodowe komputery przenośne z korporacyjną siecią LAN za pośrednictwem bezprzewodowych punktów dostępu podłączonych kablami do portów Ethernet przełączników. Na jakiej warstwie trójwarstwowego hierarchicznego modelu projektowania sieci działają te przełączniki?

dystrybucja
łącza danych
fizyczny
dostęp *
rdzeń

33. Jaką przewagę ma metoda przełączania typu „zapisz i przekaż” w porównaniu z metodą przełączania „przekrojowego”?

wykrywanie kolizji
sprawdzanie błędów ramki *
szybsze przekazywanie
ramek przekazywanie ramek z wykorzystaniem informacji IPv4 warstwy 3 i 4

34. Jaki rodzaj ruchu jest przeznaczony dla natywnej sieci VLAN?

wygenerowane przez użytkownika zarządzanie
tagami
nieoznaczonymi *

35. Administrator sieci konfiguruje nowy przełącznik Cisco do zdalnego dostępu do zarządzania. Które trzy elementy należy skonfigurować na przełączniku dla zadania? (Wybierz trzy.)

Adres IP * Vty linii
domeny VTP
*
domyślna
domyślna brama VLAN *
adres zwrotny

36. Jaki jest powód, dla którego komunikat DHCPREQUEST jest wysyłany jako komunikat podczas procesu DHCPv4?

powiadomienie innych serwerów DHCP w podsieci, że adres IP został wynajęty *,
aby powiadomić inne hosty, aby nie żądały tego samego adresu IP
dla hostów w innych podsieciach w celu otrzymania informacji
dla routerów o wypełnieniu ich tabel routingu tymi nowymi informacjami

37. Jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, w którym interfejs WAN routera zostałby skonfigurowany jako klient DHCP, któremu zostanie przypisany dynamiczny adres IP od dostawcy usług internetowych?

W sieci LAN podłączonej do routera znajduje się serwer do publicznego dostępu.
Router jest także bramą dla sieci LAN.
Jest to SOHO lub domowy router szerokopasmowy. *
Router jest skonfigurowany jako serwer DHCP.

38. Jaki rodzaj ruchu najprawdopodobniej spowodowałby problemy przy przechodzeniu przez urządzenie NAT?

Telnet
IPsec *
HTTP
ICMP
DNS

39. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi na egzamin wstępny Cisco CCNA 2 v6.0 2018 q39

CCNA 2 v6.0 Pretest Exam Answers 2018 q39

Administrator sprawdza wiadomość na serwerze syslog. Co można ustalić z wiadomości?

To jest powiadomienie dla normalnego, ale znaczącego stanu. *
To jest powiadomienie, dla którego konieczne jest natychmiastowe działanie.
To jest komunikat o błędzie, dla którego istnieją warunki ostrzegawcze.
Jest to komunikat o błędzie wskazujący, że system nie nadaje się do użytku.

40. Jakie są dwie zalety używania tras statycznych na routerze w porównaniu z trasami dynamicznymi? (Wybierz dwa.)

Poprawiają bezpieczeństwo sieci. *
Używają mniej zasobów routera. *
Zwiększają efektywność wykrywania sąsiadujących sieci.
Konwersja zajmuje mniej czasu, gdy zmienia się topologia sieci.
Automatycznie przełączają ścieżkę do sieci docelowej, gdy zmienia się topologia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *