CISCOSieci Komputerowe

CCNA 2 Routing & Switching Essentials v6.0 Practice Odpowiedzi na egzaminy

1. Bufory do przetwarzania pakietów i działający plik konfiguracyjny są tymczasowo przechowywane w jakim typie pamięci routera?

flash
NVRAM
RAM *
ROM

[alert-announce] Pamięć RAM zapewnia tymczasowe miejsce do przechowywania dla uruchomionego IOS, działającego pliku konfiguracyjnego, tablicy routingu IP, tablicy ARP i buforów do przetwarzania pakietów. Natomiast trwałe przechowywanie IOS zapewnia flash. NVRAM zapewnia stałe przechowywanie pliku konfiguracji uruchamiania, a ROM. Zapewnia stałe przechowywanie instrukcji uruchamiania routera i ograniczonego IOS. [/ Alert-announce]

2. Jaka jest minimalna konfiguracja interfejsu routera uczestniczącego w routingu IPv6?

mieć tylko lokalny adres IPv6 łącza *,
aby mieć zarówno adres IPv4, jak i adres IPv6,
aby mieć wygenerowany przez siebie adres zwrotny,
aby mieć zarówno lokalny link, jak i globalny adres IPv6 emisji pojedynczej,
aby mieć tylko automatycznie generowany adres IPv6 multiemisji

[alert-ogłosić] W przypadku protokołu IPv6 interfejs routera zwykle ma więcej niż jeden adres IPv6. Router będzie miał przynajmniej adres lokalny łącza, który może zostać automatycznie wygenerowany, ale router zwykle ma również skonfigurowany globalny adres emisji pojedynczej. [/ Alert-announce]

3. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi do egzaminu praktycznego Cisco CCNA 2 v6.0 q3

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q3

Zakładając, że tabele routingu są aktualne i nie są potrzebne żadne komunikaty ARP, po ile pakiet opuści H1, ile razy nagłówek L2 jest przepisywany na ścieżce do H2?

1
2 *
3
4
5
6

[alert-ogłosić] H1 tworzy pierwszy nagłówek warstwy 2. Router R1 musi zbadać docelowy adres IP, aby ustalić sposób routowania pakietu. Jeśli pakiet ma zostać przekierowany z innego interfejsu, jak ma to miejsce w przypadku R1, router usuwa bieżący nagłówek warstwy 2 i dołącza nowy nagłówek warstwy 2. Gdy R2 ustali, że pakiet ma zostać wysłany przez interfejs LAN, R2 usuwa nagłówek warstwy 2 otrzymany z łącza szeregowego i dołącza nowy nagłówek Ethernet przed przesłaniem pakietu. [/ Alert-announce]

4. Jakie polecenie umożliwi routerowi wysyłanie wiadomości, które pozwalają mu skonfigurować adres lokalny łącza bez korzystania z serwera DHCP IPv6?

polecenie ipv6 route :: / 0 polecenie
static route
polecenie ip routing polecenie
ipv6 unicast-routing *

[alert-ogłosić] Aby włączyć protokół IPv6 na routerze, należy użyć polecenia globalnej konfiguracji routingu emisji pojedynczej ipv6 lub polecenia włączenia interfejsu konfiguracji ipv6. Jest to równoważne z wprowadzeniem routingu IP, aby umożliwić routing IPv4 na routerze, gdy jest on wyłączony. Pamiętaj, że IPv4 jest domyślnie włączony na routerze. IPv6 nie jest domyślnie włączony. [/ Alert-announce]

5. Który typ trasy statycznej zwykle używa parametru odległości w poleceniu globalnej konfiguracji trasy ip?

podsumowanie trasa statyczna
domyślna trasa statyczna
zmienna trasa statyczna *
standardowa trasa statyczna

[alert-ogłosić] Ponieważ pływająca trasa statyczna nie jest przeznaczona do użycia jako trasa główna, jej konfiguracja wymaga większej odległości administracyjnej niż zwykła wartość domyślna 1. Po ustawieniu wyższej niż odległość administracyjna dla bieżącego protokołu routingu parametr odległości pozwala na użycie trasy tylko w przypadku awarii głównej trasy. Wszystkie inne formy tras statycznych mają określone zastosowania jako trasy podstawowe. [/ Alert-announce]

6. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi do egzaminu praktycznego Cisco CCNA 2 v6.0 q6

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q6

Która trasa została skonfigurowana jako trasa statyczna do określonej sieci przy użyciu adresu następnego przeskoku?

C 192.168.2.0/24 jest podłączony bezpośrednio, Serial0 / 0/0
S 10.0.2.0/24 jest podłączony bezpośrednio, Serial 0/0/0
S 0.0.0.0/0 [1/0] przez 192.168.2.2
S 10.0.2.0 / 24 [1/0] przez 192.168.2.2 *

[alert-ogłosić] C w tabeli routingu wskazuje, że interfejs jest włączony i ma przypisany adres IP. Litera S w tabeli routingu oznacza, że ​​trasa została zainstalowana za pomocą polecenia ip route. Dwa z pokazanych wpisów w tablicy routingu są statycznymi trasami do określonego miejsca docelowego (sieć 10.0.2.0). Wpis, który ma literę S oznaczającą trasę statyczną i [1/0], został skonfigurowany przy użyciu adresu następnego skoku. Drugi wpis (S 10.0.2.0/24 jest bezpośrednio połączony, Serial 0/0/0) jest statyczną trasą skonfigurowaną za pomocą interfejsu wyjściowego. Wpis z trasą 0.0.0.0 jest domyślną trasą statyczną, która służy do wysyłania pakietów do dowolnej sieci docelowej, która nie jest wyraźnie wymieniona w tabeli routingu. [/ Alert-announce]

7. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi do egzaminu praktycznego Cisco CCNA 2 v6.0 q7

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q7

Jaki typ trasy statycznej IPv6 jest skonfigurowany na wystawie?

bezpośrednio dołączona trasa statyczna
rekurencyjna trasa statyczna * w
pełni określona trasa
statyczna zmienna trasa statyczna

[alert-ogłosić] Podana trasa wskazuje inny adres, który należy wyszukać w tabeli routingu. To sprawia, że ​​trasa jest rekurencyjną trasą statyczną. [/ Alert-announce]

8. Administrator sieci wprowadził następującą komendę: ip route 192.168.10.64 255.255.255.192 serial0 / 0/1 Gdy administrator sieci wprowadzi polecenie show ip route, trasy nie ma w tabeli routingu. Co powinien zrobić administrator?

Ponownie wprowadź polecenie, używając właściwej maski.
Sprawdź, czy interfejs szeregowy 0/0/1 jest aktywny i dostępny. *
Sprawdź, czy sieć 192.168.10.64 jest aktywna w ramach infrastruktury sieciowej.
Ponownie wprowadź polecenie, używając numeru sieci zamiast użytecznego adresu IP.

[alert-ogłosić] Powodem, dla którego poprawnie wpisana sieć statyczna nie przejdzie do tabeli routingu, jest brak interfejsu wyjścia. 192.168.10.64 jest prawidłowym numerem sieci i ta trasa nie musi być „podwyższana i podwyższana”, aby można było skonfigurować trasę statyczną na routerze zdalnym. [/ Alert-announce]

9. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi do egzaminu praktycznego Cisco CCNA 2 v6.0 q9

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q9

Ta sieć ma dwa połączenia z usługodawcą internetowym, jedno za pośrednictwem routera C, a drugie za pośrednictwem routera B. Łącze szeregowe między routerem A i routerem C obsługuje protokół EIGRP i jest podstawowym łączem z Internetem. Jeśli podstawowe łącze nie powiedzie się, administrator potrzebuje pływającej trasy statycznej, która pozwoli uniknąć rekursywnych przeszukiwań tras i wszelkich potencjalnych problemów w następnym przeskoku, spowodowanych wielodostępem segmentu Ethernet z routerem B. Co powinien skonfigurować administrator?

Utwórz trasę statyczną wskazującą na Fa0 / 0 z AD równą 1.
Utwórz trasę statyczną wskazującą na 10.1.1.1 z AD równą 1.
Utwórz trasę statyczną wskazującą na 10.1.1.1 z AD równą 95.
Utwórz w pełni określoną wartość statyczną trasa wskazująca na Fa0 / 0 z AD równym 1.
Utwórz w pełni określoną trasę statyczną wskazującą na Fa0 / 0 z AD równym 95. *

10. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi do egzaminu praktycznego Cisco CCNA 2 v6.0 q10

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q10

W jaki sposób router uzyskał ostatnią wyświetlaną trasę?

Użyto polecenia ip route.
Użyto polecenia trasy ipv6.
Inny router w tej samej organizacji podał domyślną trasę za pomocą dynamicznego protokołu routingu. *
Oprócz polecenia trybu konfiguracji protokołu routingu sieciowego użyto polecenia trybu konfiguracji interfejsu adresu IP.

[alert-ogłosić] Domyślna trasa jest prezentowana w EIGRP z gwiazdką (*) i wpisem 0.0.0.0/0. Trasa została poznana przez EIGRP i interfejs Serial0 / 0/1 na routerze. [/ Alert-announce]

11. Aby włączyć routing RIP dla określonej podsieci, administrator konfiguracji wprowadził polecenie sieci 192.168.5.64. Jaki adres pojawia się w uruchomionym pliku konfiguracyjnym, aby zidentyfikować tę sieć?

192.168.5.64
192.168.5.0 *
192.168.0.0
Brak adresu.

[alert-ogłosić] RIP jest klasowym protokołem routingu, co oznacza, że ​​automatycznie przekonwertuje podsieć ID, który został wprowadzony na adres klasowy 192.168.5.0, gdy jest wyświetlany w uruchomionej konfiguracji. [/ alert-announce]

12. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi do egzaminu praktycznego Cisco CCNA 2 v6.0 q12

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q12

Jaka jest odległość administracyjna wskazująca trasę do R2, aby dotrzeć do sieci 10.10.0.0/16?

1 *
120
0
2

[alert-ogłosić] Router 2 używa trasy statycznej, aby dotrzeć do sieci 10.10.0.0, a trasy statyczne mają administracyjną odległość 1. [/ alert-announce]

13. Zobacz wystawę.

Cisco CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q13

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q13

Jaki typ trasy to 172.16.0.0/16?

trasa podrzędna trasa
ostateczna
domyślna trasa
poziom 1 trasa nadrzędna *

[alert-ogłosić] Trasa nadrzędna poziomu 1 wyświetla adres sieciowy z klasą, liczbę podsieci i liczbę różnych masek podsieci, na które został podzielony adres z klasą. Nie ma interfejsu wyjścia. Trasa podrzędna, trasa ostateczna i trasa domyślna mają powiązane interfejsy wyjściowe. [/ Alert-announce]

14. Jak nazywa się warstwa w projekcie sieci bez granic, Cisco, który miałby więcej wdrożonych przełączników niż inne warstwy w projekcie sieci dużej organizacji?

Dostęp *
Rdzeń
łącza danych
sieci
dostępu do sieci

[alert-ogłosić] Przełączniki warstwy dostępu zapewniają użytkownikom dostęp do sieci. Urządzenia użytkownika końcowego, takie jak komputery PC, punkty dostępu, drukarki i kopiarki, wymagają portu na przełączniku, aby połączyć się z siecią. Dlatego w warstwie dostępu potrzeba więcej przełączników niż w warstwie podstawowej i dystrybucyjnej. [/ Alert-announce]

15. Jaka jest funkcja warstwy dystrybucyjnej?

izolacja uszkodzeń
dostęp do sieci dla użytkownika
szybka łączność szkieletowa połączenie
dużych sieci w szafach kablowych *

[alert-ogłosić] Warstwa dystrybucji współdziała między warstwą dostępu a rdzeniem poprzez agregowanie połączeń warstwy dostępu w szafach kablowych, zapewnienie inteligentnego routingu i przełączania oraz stosowanie zasad dostępu w celu uzyskania dostępu do reszty sieci. Izolacja zwarć i szybka łączność szkieletowa to podstawowe funkcje warstwy rdzenia. Główną funkcją warstwy dostępu jest zapewnienie użytkownikowi dostępu do sieci. [/ Alert-announce]

16. Która zasada projektowania sieci koncentruje się na możliwości bezproblemowej rozbudowy sieci na żądanie w sieci komutowanej?

elastyczność
elastyczność
modułowość *
hierarchiczna

[alert-ogłosić] Istnieje kilka zasad projektowania solidnej sieci, które należy stosować podczas budowania wytycznych projektowych dla przełączanej sieci bez granic:
Hierarchiczna – Definiuje rolę każdego urządzenia na każdym poziomie, upraszcza wdrożenie, działanie i zarządzanie oraz zmniejsza domeny błędów na każdym poziomie
Modułowość – umożliwia płynną rozbudowę sieci i zintegrowane włączanie usług na żądanie
Odporność – Spełnia oczekiwania użytkowników dotyczące utrzymania sieci zawsze na
elastyczności – Umożliwia inteligentne dzielenie obciążenia ruchem dzięki jednoczesnemu użyciu wielu zasobów sieciowych [/ alert-announce]

17. Laboratorium w firmie zajmującej się oprogramowaniem do zarządzania siecią konfiguruje środowisko testowe w celu weryfikacji wydajności nowego oprogramowania z różnymi prędkościami łączności sieciowej, w tym FastEthernet, GigabitEthernet i 10 GigabitEthernet oraz z połączeniami miedzianymi i światłowodowymi. Jakiego rodzaju przełącznik powinien zakupić firma zajmująca się oprogramowaniem, aby przeprowadzić testy?

poprawiona konfiguracja konfiguracja
modułowa * warstwa dostępu z możliwością
ustawiania jeden na drugim

[alert-ogłosić] Modułowy przełącznik konfiguracji jest używany w warstwie dystrybucyjnej i podstawowej. Modułowy przełącznik konfiguracji zwykle zajmuje 3 jednostki szafy lub więcej. Modułowe przełączniki konfiguracji zapewniają większą elastyczność w zakresie rodzajów i liczby portów, a także kart rozszerzeń, których można używać. Stały przełącznik konfiguracji jest zwykle przełącznikiem warstwy dostępu. Przełączniki, które można ustawiać jeden na drugim, to zwykle przełączniki warstwy dostępu, które zostały połączone razem. [/ Alert-announce]

18. Jakie informacje są dodawane do tabeli przełączników z przychodzących ramek?

źródłowy adres MAC i numer portu przychodzącego *
docelowy adres MAC i numer portu przychodzącego
źródłowy adres IP i numer portu przychodzącego
docelowy adres IP i numer portu przychodzącego

[alert-ogłosić] Przełącznik „uczy się” lub buduje tablicę adresów MAC na podstawie źródłowego adresu MAC, gdy ramka wchodzi do przełącznika. Przełącznik przesyła ramkę do przodu na podstawie docelowego adresu MAC. [/ Alert-announce]

19. Które stwierdzenie poprawnie opisuje, w jaki sposób przełącznik LAN przesyła odbierane ramki?

Tylko ramki z adresem docelowym emisji są przekazywane ze wszystkich aktywnych portów przełącznika.
Ramki Unicast są zawsze przekazywane bez względu na docelowy adres MAC.
Decyzje dotyczące przesyłania ramek są oparte na adresie MAC i mapowaniu portów w tabeli CAM. *
Przekrojowe przekazywanie ramek gwarantuje, że nieprawidłowe ramki są zawsze usuwane.

[alert-ogłosić] Przekrojowe przekazywanie ramek odczytuje tylko do pierwszych 22 bajtów ramki, co wyklucza sekwencję sprawdzania ramek, a zatem nieprawidłowe ramki mogą być przekazywane. Oprócz ramek rozgłoszeniowych, ramki z docelowym adresem MAC, który nie znajduje się w module CAM, są również zalewane ze wszystkich aktywnych portów. Ramki Unicast nie zawsze są przekazywane. Odebrane ramki z docelowym adresem MAC, który jest powiązany z portem przełącznika, na którym jest odbierany, nie są przekazywane, ponieważ miejsce docelowe istnieje w segmencie sieci podłączonym do tego portu. [/ Alert-announce]

20. Która metoda przełączania zapewnia bezbłędną transmisję danych?

wolne od fragmentów
szybkie
sprawdzanie integralności
przechowywanie i przesyłanie *

21. Jaki problem jest oczywisty, jeśli polecenie show ip interface pokazuje, że interfejs jest wyłączony, a protokół liniowy nie działa?

Wystąpiło niedopasowanie enkapsulacji.
Kabel nie został podłączony do portu. *
W interfejsie nie wydano polecenia no shutdown.
Wystąpił konflikt adresu IP ze skonfigurowanym adresem w interfejsie.

[alert-ogłosić] Jeśli interfejs nie został wywołany poleceniem no shutdown, status interfejsu pokazuje administracyjnie wyłączenie. Duplikat adresu IP nie spowoduje awarii interfejsu. Błąd enkapsulacji zwykle można znaleźć za pomocą polecenia show interfaces. [/ Alert-announce]

22. Polityka bezpieczeństwa firmy wymaga dynamicznego uczenia się wszystkich adresów MAC i dodawania ich zarówno do tablicy adresów MAC, jak i do bieżącej konfiguracji każdego przełącznika. Która konfiguracja bezpieczeństwa portu to umożliwi?

automatyczne bezpieczne adresy MAC
dynamiczne bezpieczne adresy MAC
statyczne bezpieczne adresy MAC
lepkie bezpieczne adresy MAC *

[alert-ogłosić] Dzięki lepkiemu bezpiecznemu adresowaniu MAC adresy MAC można albo dynamicznie nauczyć, albo ręcznie skonfigurować, a następnie zapisać w tabeli adresów i dodać do uruchomionego pliku konfiguracyjnego. Natomiast dynamiczne bezpieczne adresowanie MAC zapewnia dynamicznie uczone adresowanie MAC, które jest przechowywane tylko w tabeli adresów. [/ Alert-announce]

23. Technik sieci konfiguruje zabezpieczenia portów na przełącznikach. Interfejsy na przełącznikach są skonfigurowane w taki sposób, że gdy dojdzie do naruszenia, pakiety o nieznanych adresach źródłowych są odrzucane i żadne powiadomienie nie jest wysyłane. Który tryb naruszenia jest skonfigurowany w interfejsach?

wyłącz
ogranicz
zabezpiecz *
zamknij

24. Po włączeniu trwałego uczenia adresów MAC, jakie działania są potrzebne, aby zapobiec utracie dynamicznie uczonych adresów MAC w przypadku awarii powiązanego interfejsu?

Zamknij interfejs, a następnie włącz go ponownie za pomocą polecenia no shutdown.
Skonfiguruj zabezpieczenia portu dla trybu ochrony przed naruszeniem.
Uruchom ponownie przełącznik.
Skopiuj działającą konfigurację do konfiguracji startowej. *

[alert-ogłosić] Po włączeniu uczenia trwałego dynamicznie uczone adresy MAC są zapisywane w bieżącej konfiguracji w pamięci RAM i zostaną utracone, jeśli przełącznik zostanie ponownie uruchomiony lub nastąpi awaria interfejsu. Aby zapobiec utracie wyuczonych adresów MAC, administrator może zapisać bieżącą konfigurację w konfiguracji startowej w NVRAM. [/ Alert-announce]

25. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi do egzaminu praktycznego Cisco CCNA 2 v6.0 q25

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q25

Mała firma używa sieci VLAN 8, 20, 25 i 30 na dwóch przełącznikach, które mają połączenie między nimi. Jakiej natywnej sieci VLAN należy używać na łączu głównym, jeśli wdrażane są najlepsze praktyki Cisco?

1
5 *
8
20
25
30

[alert-ogłosić] Cisco zaleca korzystanie z sieci VLAN, która nie jest używana do niczego innego dla natywnej sieci VLAN. Natywnej sieci VLAN nie należy również pozostawić domyślnej sieci VLAN 1. VLAN 5 jest jedyną nieużywaną siecią VLAN, a nie VLAN 1. [/ alert-announce]

26. Które trzy stwierdzenia dokładnie opisują typy VLAN? (Wybierz trzy).

VLAN zarządzania to dowolny VLAN skonfigurowany do uzyskiwania dostępu do funkcji zarządzania przełącznikiem. *
Sieć VLAN danych służy do przenoszenia danych zarządzania VLAN i ruchu generowanego przez użytkownika.
Po początkowym uruchomieniu nieskonfigurowanego przełącznika wszystkie porty są członkami domyślnej sieci VLAN. *
Port trunkingowy 802.1Q z przypisaną natywną siecią VLAN obsługuje zarówno ruch oznaczony, jak i nieoznaczony. *
Sieci VLAN głosowe są używane do obsługi telefonu użytkownika i e- ruch pocztowy w sieci.
VLAN 1 jest zawsze używany jako VLAN zarządzania.

27. Które polecenie usunie na przełączniku skonfigurowanym z wieloma sieciami VLAN tylko VLAN 100?

Przełącznik # usuń flashowanie: vlan.dat
Przełącznik (config-if) # brak dostępu do switchportu vlan 100
Switch (config-if) # brak dozwolonego łącza trunkportowego vlan 100
Switch (config) # no vlan 100 *

28. Jaki rodzaj projektu komunikacji między VLAN wymaga konfiguracji wielu podinterfejsów?

router na patyku *
routing przez wielowarstwowy
routingprzełącznikówdo zarządzania
dotychczasowym routingiem VLAN między VLAN

29. Administrator sieci konfiguruje listę ACL za pomocą polecenia access-list 10 zezwolenie 172.16.32.0 0.0.15.255. Który adres IPv4 pasuje do ACE?

172.16.20.2
172.16.26.254
172.16.45.2 *
172.16.48.5

[alert-ogłosić] Przy masce wieloznacznej 0.0.15.255 adresy IPv4 pasujące do ACE są w zakresie od 172.16.32.0 do 172.16.47.255. [/ alert-announce]

30. Które polecenie wydaje się w trybie konfiguracji linii VTY, aby zastosować standardową listę ACL, która będzie kontrolować dostęp Telnet do routera?

grupa dostępu 11 w
klasie dostępu 11 w *
liście
dostępu 11 w liście dostępu 110 w

[alert-ogłosić] Klasa dostępu 11 w poleceniu stosuje standardową listę ACL do linii VTY routera w celu kontrolowania dostępu Telnet i SSH. Grupa dostępu 11 w poleceniu zostałaby wydana na interfejsie routera w celu zastosowania listy ACL, a ponieważ stosuje ona standardową listę ACL, cały ruch IP będzie filtrowany, a nie tylko komunikacja Telnet i SSH związana z liniami VTY. Polecenie access-list tworzy wyrażenia kontroli dostępu dla ACL, ale nie stosuje ACl do interfejsu routera lub linii. [/ Alert-announce]

31. Która seria poleceń spowoduje, że lista dostępu 15 ograniczy dostęp Telnet do routera?

R1 (config) # linia vty 0 4
R1 (config -line) # klasa dostępu 15 w *

R1 (config) # linia vty 0 4
R1 (config -line) # ip grupa dostępu 15 in

R1 (config) # int gi0 / 0
R1 (config -if) # klasa dostępu 15 w

R1 (config) # int gi0 / 0
R1 (config -if) # ip access-group 15 in

[alert-ogłosić] Po utworzeniu listy dostępu w celu ograniczenia dostępu Telnet lub SSH jest ona stosowana do linii vty za pomocą polecenia klasy dostępu. Ograniczy to dostęp Telnet lub SSH. [/ Alert-announce]

32. Który komunikat DHCP IPv4 zawiera następujące informacje?

Adres docelowy: 255.255.255.255
Adres IPv4 klienta: 0.0.0.0
Domyślny adres bramy: 0.0.0.0
Maska podsieci: 0.0.0.0

DHCPACK DHCPDISCOVER
*
DHCPOFFER
DHCPREQUEST

[alert-ogłosić] Klient najpierw wyśle ​​komunikat rozgłoszeniowy DHCPDISCOVER, aby znaleźć serwery DHCPv4 w sieci. Ta wiadomość będzie miała ograniczony adres rozgłoszeniowy 255.255.255.255 jako adres docelowy. Adres IPv4 klienta, domyślny adres bramy i pola podsieci będą miały wartość 0.0.0.0, ponieważ nie zostały one jeszcze skonfigurowane na kliencie. Gdy serwer DHCPv4 odbiera komunikat DHCPDISCOVER, rezerwuje dostępny adres IPv4 do dzierżawy klientowi i wysyła komunikat DHCPOFFER emisji pojedynczej do klienta żądającego. Gdy klient odbiera DHCPOFFER od serwera, odsyła komunikat emisji DHCPREQUEST. Po otrzymaniu komunikatu DHCPREQUEST serwer odpowiada komunikatem DHCPACK emisji pojedynczej. [/ Alert-announce]

33. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi do egzaminu praktycznego Cisco CCNA 2 v6.0 q33

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q33

Jeśli adresy IP domyślnego routera bramy i serwera DNS są prawidłowe, na czym polega problem z konfiguracją?

Serwer DNS i domyślny router bramy powinny znajdować się w tej samej podsieci.
Adres IP routera bramy domyślnej nie jest zawarty w liście wykluczonych adresów. *
Polecenia default-router i dns-server muszą być skonfigurowane z maskami podsieci.
Adres IP serwera DNS nie jest zawarty w wykluczonego adresu lista.

[alert-ogłosić] W tej konfiguracji lista wykluczonych adresów powinna zawierać adres przypisany do domyślnego routera bramy. Tak więc polecenie powinno mieć adres ip dhcp bez adresu 192.168.10.1 192.168.10.9. [/ Alert-announce]

34. Klient używa SLAAC do uzyskania adresu IPv6 dla swojego interfejsu. Po wygenerowaniu adresu i zastosowaniu go do interfejsu, co musi zrobić klient, aby mógł zacząć korzystać z tego adresu IPv6?

Musi wysłać komunikat DHCPv6 INFORMACJE-ŻĄDANIE, aby zażądać adresu serwera DNS.
Musi wysłać wiadomość z prośbą o router ICMPv6, aby określić, jakiej bramy domyślnej powinien użyć.
Musi wysłać komunikat ŻĄDANIE DHCPv6 do serwera DHCPv6, aby poprosić o pozwolenie na użycie tego adresu.
Musi wysłać wiadomość ICMPv6 Neighbor Solicitation, aby upewnić się, że adres nie jest już używany w sieci. *

[alert-announce]Stateless DHCPv6 or stateful DHCPv6 uses a DHCP server, but Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) does not. A SLAAC client can automatically generate an address that is based on information from local routers via Router Advertisement (RA) messages. Once an address has been assigned to an interface via SLAAC, the client must ensure via Duplicate Address Detection (DAD) that the address is not already in use. It does this by sending out an ICMPv6 Neighbor Solicitation message and listening for a response. If a response is received, then it means that another device is already using this address.[/alert-announce]

35. Administrator sieci wdraża DHCPv6 dla firmy. Administrator konfiguruje router do wysyłania komunikatów RA z flagą M jako 1 za pomocą polecenia interfejsu ipv6 i zarządzana-konfiguracja-flaga. Jaki wpływ będzie miała ta konfiguracja na działanie klientów?

Klienci muszą korzystać z informacji zawartych w komunikatach RA.
Klienci muszą korzystać ze wszystkich informacji konfiguracyjnych dostarczonych przez serwer DHCPv6. *
Klienci muszą używać prefiksu i długości prefiksu dostarczanych przez serwer DHCPv6 i generować losowy identyfikator interfejsu.
Klienci muszą używać prefiksu i długości prefiksu dostarczanych przez komunikaty RA i uzyskiwać dodatkowe informacje z serwera DHCPv6.

[alert-ogłosić] W konfiguracji stanowej DHCPv6, co jest wskazane przez ustawienie flagi M jako 1 (za pomocą polecenia interfejsu ipv6 i zarządzana-flaga-konfiguracji), dynamiczne przypisania adresów IPv6 są zarządzane przez serwer DHCPv6. Klienci muszą uzyskać wszystkie informacje o konfiguracji z serwera DHCPv6. [/ Alert-announce]

36. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi do egzaminu praktycznego Cisco CCNA 2 v6.0 q36

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q36

Użytkownicy w sieci LAN R1 nie mogą otrzymać adresu IPv6 ze skonfigurowanego stanowego serwera DHCPv6. Czego brakuje w konfiguracji stanowej DHCPv6 na routerze R1?

IPv6 nie został włączony globalnie na routerze R1.
Pula DHCPv6 nie została powiązana z interfejsem LAN.
W interfejsie FA0 / 0 brakuje polecenia informującego klientów o korzystaniu ze stanowego DHCPv6. *
Pula puli DHCPv6 nie zgadza się z adresem IPv6 skonfigurowanym na interfejsie FA0 / 0.

[alert-ogłosić] Podczas konfigurowania interfejsu routera dla stanowego DHCPv6, router musi być w stanie poinformować komputer PC, aby otrzymał adres IPv6 z stanowego serwera DHCPv6. Polecenie interfejsu to ipv6 nd managed-config-flag [/ alert-announce]

37. Zobacz wystawę.

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q37

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q37

NAT jest skonfigurowany na R1 i R2. Komputer wysyła żądanie do serwera internetowego. Jaki adres IPv4 jest źródłowym adresem IP w pakiecie między R2 a serwerem WWW?

10.130.5.76
209.165.200.245 *
172.16.1.10
203.0.113.5
192.0.2.1
172.16.1.1

[alert-ogłosić] Ponieważ pakiet znajduje się między R2 a serwerem WWW, źródłowy adres IP to wewnętrzny adres globalny komputera PC, 209.165.200.245. [/ alert-announce]

38. Jaka jest wada, gdy obie strony komunikacji korzystają z PAT?

Adresowanie IPv4 hosta jest skomplikowane.
Utrata możliwości śledzenia IPv4 typu end-to-end. *
Elastyczność połączeń z Internetem jest zmniejszona.
Negatywnie wpływa to na bezpieczeństwo komunikacji.

39. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi do egzaminu praktycznego Cisco CCNA 2 v6.0 q39

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q39

R1 jest skonfigurowany dla NAT, jak pokazano. Co jest nie tak z konfiguracją?

Lista dostępu 1 jest źle skonfigurowana.
NAT-POOL2 nie jest powiązany z ACL 1. *
Interfejs Fa0 / 0 powinien zostać zidentyfikowany jako zewnętrzny interfejs NAT.
Pula NAT jest niepoprawna.

[alert-ogłosić] R1 musi mieć NAT-POOL2 związany z ACL 1. Jest to realizowane za pomocą polecenia R1 (config) #ip nat wewnątrz listy źródeł 1 puli NAT-POOL2. Umożliwi to routerowi sprawdzenie całego interesującego ruchu, a jeśli pasuje do ACL 1, zostanie przetłumaczony przy użyciu adresów w NAT-POOL2. [/ Alert-announce]

40. Inżynier sieci konfiguruje PAT na routerze i wydał polecenie:

ip nat lista źródeł 1 przeciążenie interfejsu szeregowego 0/1/0

Jakie dodatkowe polecenie jest wymagane, aby określić adresy z sieci 192.168.128.0/18 jako wewnętrzne adresy lokalne?

lista dostępu 1 pozwolenie 192.168.128.0 255.255.192.0
lista dostępu 1 pozwolenie 192.168.128.0 0.0.127.255
lista dostępu 1 pozwolenie 192.168.128.0 0.0.63.255 *
ip nat wewnątrz listy źródeł 1 pula INSIDE_NAT_POOL
ip nat wewnątrz źródło statyczne 192.168.128.0 209.165.200.254

[alert-ogłosić] Standardowa lista dostępu z odpowiednią maską wieloznaczną określa wewnętrzne adresy lokalne do przetłumaczenia. Komenda NAT nat ip wewnątrz listy źródeł 1 puli NAT_POOL konfiguruje NAT do korzystania z puli zewnętrznych adresów globalnych, a nie jednego zewnętrznego adresu interfejsu zgodnie z wymaganiami. Komenda ip nat wewnątrz źródła static 192.168.128.0 209.165.200.254 konfiguruje statyczny NAT typu jeden do jednego, a nie PAT, jak określa słowo kluczowe przeciążenia. [/ Alert-announce]

41. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi do egzaminu praktycznego Cisco CCNA 2 v6.0 q41

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q41

Firma posiada wewnętrzną sieć 192.168.10.0/24 dla swoich stacji roboczych oraz sieć DMZ 192.168.3.0/24 do serwerów hostów. Firma korzysta z NAT, gdy hosty wewnętrzne łączą się z siecią zewnętrzną. Administrator sieci wydaje polecenie show ip nat translation, aby sprawdzić konfiguracje NAT. Który ze źródłowych adresów IPv4 jest tłumaczony przez R1 z PAT?

10.0.0.31
192.168.3.5
192.168.3.33
192.168.10.35 *
172.16.20.5

42. Zobacz wystawę.

Odpowiedzi do egzaminu praktycznego Cisco CCNA 2 v6.0 q42

CCNA 2 v6.0 Practice Exam Answers q42

Administrator sieci właśnie skonfigurował tłumaczenie adresu i weryfikuje konfigurację. Jakie trzy rzeczy może zweryfikować administrator? (Wybierz trzy.)

Tłumaczenie adresów działa. *
Hosty używają trzech adresów z puli NAT.
Nazwa puli NAT to refCount.
Standardowa lista dostępu o numerze 1 została wykorzystana jako część procesu konfiguracji.
Dostępne są dwa typy NAT. *
Jeden port routera nie uczestniczy w translacji adresów.

[alert-announce] Polecenia show ip nat, tłumaczenia show ip nat i debugowanie ip nat są przydatne w określaniu, czy NAT działa, a także przydatne w rozwiązywaniu problemów związanych z NAT. NAT działa, co pokazują liczby trafień i chybień. Ponieważ są cztery błędy, problem może być oczywisty. Używana jest standardowa lista dostępu o numerze 1, a pula tłumaczeń nosi nazwę NAT, o czym świadczy ostatni wiersz wyniku. Zarówno statyczne przeciążenie NAT, jak i przeciążenie NAT są używane, jak widać w wierszu Suma tłumaczeń. [/ Alert-announce]

43. Z jakiego miejsca docelowego korzystają routery i przełączniki Cisco domyślnie podczas wysyłania wiadomości syslog dla wszystkich poziomów ważności?

Konsola *
najbliższy serwer syslog
NVRAM
RAM

[alert-ogłosić] Wiadomości Syslog dla routerów i przełączników Cisco można wysyłać do pamięci, konsoli, linii tty lub na serwer syslog. [/ alert-announce]

44. Jakie wymaganie należy sprawdzić, zanim administrator sieci dokona aktualizacji obrazu IOS na routerze?

Serwer FTP działa.
Stary plik obrazu IOS został usunięty.
W pamięci flash jest wystarczająca ilość miejsca. *
Żądany plik obrazu IOS został pobrany do routera.

[alert-ogłosić] Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji użytkownik musi upewnić się, że we flashu jest wystarczająca ilość miejsca do hostowania nowego pliku obrazu IOS. Stary plik IOS nie musi być usuwany, o ile dostępna jest wystarczająca ilość miejsca dla nowego pliku IOS. FTP nie jest obsługiwany w procesie aktualizacji IOS. Zamiast tego używany jest serwer TFTP. Nowy obraz IOS powinien zostać pobrany i załadowany na serwer TFTP. [/ Alert-announce]

45. Administrator sieci konfiguruje router za pomocą sekwencji poleceń:

R1 (config) # boot system tftp: //c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M3.bin
R1 (config) # ROM systemu rozruchowego

Jaki jest efekt sekwencji poleceń?

Przy następnym uruchomieniu router router załaduje obraz IOS z pamięci ROM.
Router skopiuje obraz IOS z serwera TFTP, a następnie uruchomi ponownie system.
Router załaduje IOS z serwera TFTP. Jeśli obraz się nie załaduje, załaduje obraz IOS z pamięci ROM. *
Router przeszuka i załaduje prawidłowy obraz IOS w sekwencji flash, TFTP i ROM.

[alert-ogłosić] Polecenie systemu rozruchowego to polecenie konfiguracji globalnej, które pozwala użytkownikowi określić źródło obrazu Cisco IOS Software do załadowania. W takim przypadku router jest skonfigurowany do uruchamiania z obrazu IOS, który jest przechowywany na serwerze TFTP i będzie używał ROMmon imageth, który znajduje się w ROM, jeśli nie uda się zlokalizować serwera TFTP lub nie załaduje prawidłowego obrazu z TFTP serwer. [/ alert-announce]

46. ​​Jakie trzy pakiety oprogramowania są dostępne dla Cisco IOS wydanie 15.0?

DANE * Bezpieczeństwo
IPVoice
*
Usługi dla przedsiębiorstw
Unified Communications *
Zaawansowane usługi IP

[alert-ogłoszenie] Cisco IOS wydanie 15.0 ma cztery dostępne pakiety oprogramowania technologicznego.
IPBase
DATA
Unified Communications
Security [/ alert-announce]

47. Jakich dwóch stanów licencji można oczekiwać na nowym routerze Cisco po aktywacji licencji? (Wybierz dwa.)

Typ licencji: ipbasek9
Typ licencji: Stały *
Typ licencji: Tymczasowy
Stan licencji: Aktywny, W użyciu *
Stan licencji: Aktywny, Zarejestrowany
Stan licencji: Włączony

[alert-ogłosić] Po wydaniu polecenia pokaż licencję, następujące informacje są próbką tego, co można znaleźć po aktywacji licencji:
Indeks 1 Funkcja: ipbasek9 Pozostały
okres: Dożywotnia
Typ licencji: Stała
Licencja: Aktywna, In Use
License Count: Non-Counted
Priorytet licencji: Średni
ważne jest technikiem, aby móc zweryfikować aktywowaną licencję IOS 15 [/ alert-announce].

48. Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania zawarte w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie. Który kod jest wyświetlany w przeglądarce internetowej?

Świetny!
Działa! *
Welldone!
Inter-VLAN skonfigurowany!

49. Wypełnij puste pole.

W IPv6 wszystkie trasy są na poziomie __ 1 __ ostateczne trasy.

[alert-ogłosić] IPv6 jest z założenia bezklasowy, dzięki czemu wszystkie trasy są domyślnie trasami poziomu 1. [/ alert-announce]

50. Wypełnij puste pole.

Akronim __ voip __ opisuje rodzaj ruchu, który wymaga osobnej sieci VLAN, ścisłych wymagań QoS i jednokierunkowego ogólnego opóźnienia w sieci poniżej 150 ms. Ograniczenia te pomagają zapewnić jakość ruchu.

[alert-ogłosić] Ruch VoIP zwykle ma oddzielną sieć VLAN, aby zapewnić utrzymanie jakości głosu. Ruch VoIP wymaga:
gwarantowanej przepustowości w celu zapewnienia
pierwszeństwa jakości transmisji głosu w stosunku do innych rodzajów ruchu w sieci, które
mają być kierowane wokół zatłoczonych obszarów w
opóźnieniu sieci mniejszym niż 150 ms w całej sieci [/ alert-announce]

51. Jakie dwa warunki licencji byłyby oczekiwane na nowym routerze Cisco po aktywacji licencji? (Wybierz dwa.)

Typ licencji: Stały *
Typ licencji: ipbasek9
Typ licencji: Tymczasowy
Stan licencji: W stanie
licencji: Aktywny, W użyciu *
Stan licencji: Aktywny, Zarejestrowany

[alert-ogłosić] Po wydaniu polecenia pokaż licencję, następujące informacje są próbką tego, co można znaleźć po aktywacji licencji:
Indeks 1 Funkcja: ipbasek9 Pozostały
okres: Dożywotnia
Typ licencji: Stała
Licencja: Aktywna, In Use
License Count: Non-Counted
Priorytet licencji: Średni
ważne jest technikiem, aby móc zweryfikować aktywowaną licencję IOS 15 [/ alert-announce].

52. Technik konfiguruje przełącznik, aby umożliwić dostęp zarówno do telefonów IP, jak i komputerów na interfejsie Fa0 / 12. Technik wprowadza polecenie interfejsu mls qos trust cos. Jaki jest powód włączenia tego polecenia?

Jest używany w połączeniu z STP PortFast, aby zapewnić, że interfejs Fa0 / 12, w przypadku wyłączenia, natychmiast odzyskuje stan „podniesienia”.
Służy do sprawdzania poziomów usług i zapewnienia zminimalizowania przeciążenia interfejsów szeregowych dla ruchu głosowego.
Służy do ustawiania zaufanego stanu interfejsu, aby umożliwić klasyfikację ruchu dla QoS na podstawie wartości CoS telefonu IP. *
Służy do zapewnienia wyższych kategorii bezpieczeństwa ruchu głosowego i wideo.

[alert-ogłosić] Wartość klasy usługi (CoS) to liczba umieszczona w polu w nagłówku trunkingowym 802.1Q lub ISL i używana do ustalania priorytetów ruchu i zapewniania jakości usług (QoS). Polecenie mls qos trust cos jest używane, gdy telefon VoIP podłącza się do przełącznika Cisco i wdrażana jest usługa QoS. [/ Alert-announce]

53. W tabeli routingu IPv6 wszystkie wpisy tabeli routingu są klasyfikowane jako typy tras?

poziom 2 trasy podrzędne
poziom 1 trasy nadrzędne
poziom 1 trasy ostateczne *
trasy sieciowe poziomu 1

[alert-ogłosić] IPv6 jest z założenia bezklasowy, dzięki czemu wszystkie trasy są domyślnie trasami poziomu 1. [/ alert-announce]

54. Który rodzaj ruchu wymaga osobnej sieci VLAN, ścisłych wymagań QoS i ogólnego jednokierunkowego opóźnienia w sieci poniżej 150 ms?

wideo
POP / IMAP
HTTP
VoIP *

[alert-ogłosić] Ruch VoIP zwykle ma oddzielną sieć VLAN, aby zapewnić utrzymanie jakości głosu. Ruch VoIP wymaga:
• Zapewnionej przepustowości w celu zapewnienia jakości głosu
• Priorytetu transmisji w porównaniu z innymi rodzajami ruchu w sieci
• Możliwość trasowania wokół zatłoczonych obszarów w sieci
• Opóźnienie mniej niż 150 ms w sieci [/ alert-announce]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *