CISCOSieci Komputerowe

CCNA1 v6.0 Rozdział 9 Odpowiedzi na egzaminy

1. Jakie dwie cechy są związane z sesjami UDP? (Wybierz dwa.)

Urządzenia docelowe odbierają ruch z minimalnym opóźnieniem. *

Przesyłane segmenty danych są śledzone.

Urządzenia docelowe ponownie składają wiadomości i przekazują je do aplikacji.

Otrzymane dane nie zostały potwierdzone. *

Niepotwierdzone pakiety danych są retransmitowane.

2. Co się stanie, jeśli część wiadomości FTP nie zostanie dostarczona do miejsca docelowego?

Wiadomość została utracona, ponieważ FTP nie korzysta z niezawodnej metody dostarczania.

Host źródłowy FTP wysyła zapytanie do hosta docelowego.

Część utraconej wiadomości FTP jest ponownie wysyłana. *

Cała wiadomość FTP zostanie wysłana ponownie.

3. Urządzenie hosta musi wysłać duży plik wideo przez sieć, zapewniając jednocześnie komunikację danych innym użytkownikom. Która funkcja pozwoli na jednoczesne występowanie różnych strumieni komunikacyjnych, bez posiadania pojedynczego strumienia danych przy wykorzystaniu całej dostępnej przepustowości?

rozmiar okna

multipleksowanie *

numery portów

podziękowanie

4. Jakiego rodzaju portu należy wymagać od IANA, aby można go było używać z konkretną aplikacją?

zarejestrowany port *

prywatny port

port dynamiczny

Port źródłowy

5. Jaki rodzaj informacji znajduje się w nagłówku transportu?

docelowe i źródłowe adresy logiczne

docelowe i źródłowe adresy fizyczne

numery portów docelowych i źródłowych *

zakodowane dane aplikacji

6. Co to jest gniazdo?

połączenie źródłowego i docelowego adresu IP oraz źródłowego i docelowego adresu Ethernet

kombinacja źródłowego adresu IP i numeru portu lub docelowego adresu IP i numeru portu *

kombinacja sekwencji źródłowej i docelowej oraz numerów potwierdzeń

kombinacja źródłowego i docelowego numeru sekwencyjnego i numeru portu

7. Jaki jest pełny zakres dobrze znanych portów TCP i UDP?

Od 0 do 255

Od 0 do 1023 *

256–1023

1024 – 49151

8. Która flaga w nagłówku TCP jest używana w odpowiedzi na odebrany FIN w celu zakończenia połączenia między dwoma urządzeniami sieciowymi?

PŁETWA

ACK *

SYN

RST

9. Co jest charakterystyczne dla procesu serwera TCP?

Każdy proces aplikacji działający na serwerze musi być skonfigurowany do używania dynamicznego numeru portu.

Na serwerze może być otwartych wiele portów jednocześnie, po jednym dla każdej aktywnej aplikacji serwera. *

Pojedynczy serwer może mieć przypisane dwie usługi do tego samego numeru portu w ramach tej samej usługi warstwy transportowej.

Host z dwiema różnymi aplikacjami może być skonfigurowany do korzystania z tego samego portu serwera.

10. Które dwie flagi w nagłówku TCP są używane w trójstronnym uzgadnianiu TCP do ustanowienia łączności między dwoma urządzeniami sieciowymi? (Wybierz dwa.)

ACK *

PŁETWA

PSH

RST

SYN *

URG

11. Komputer pobiera duży plik z serwera. Okno TCP ma 1000 bajtów. Serwer wysyła plik za pomocą segmentów 100-bajtowych. Ile segmentów wyśle ​​serwer, zanim będzie wymagał potwierdzenia z komputera?

1 segment

10 segmentów *

100 segmentów

1000 segmentów

12. Który czynnik determinuje rozmiar okna TCP?

ilość danych do przesłania

liczba usług zawartych w segmencie TCP

ilość danych, które odbiorca może przetworzyć jednocześnie *

ilość danych, jaką źródło może wysłać jednocześnie

13. Podczas sesji TCP urządzenie docelowe wysyła numer potwierdzenia do urządzenia źródłowego. Co oznacza numer potwierdzenia?

całkowita liczba odebranych bajtów

jeden numer więcej niż numer kolejny

następny bajt, który docelowy ma otrzymać *

ostatni numer sekwencyjny wysłany przez źródło

14. Jakie informacje są używane przez TCP do ponownego składania i zmiany kolejności otrzymanych segmentów?

numery portów

numery sekwencyjne *

numery potwierdzeń

liczby fragmentów

15. Co robi protokół TCP, jeśli źródło wysyłające wykryje przeciążenie sieci na drodze do miejsca docelowego?

Host źródłowy wyśle ​​prośbę o częstsze potwierdzenia do miejsca docelowego.

Źródło zmniejszy ilość danych, które wysyła, zanim będzie musiała otrzymywać potwierdzenia od miejsca docelowego. *

Miejsce docelowe poprosi o retransmisję całej wiadomości.

Źródło potwierdzi ostatni wysłany segment i uwzględni w wiadomości żądanie mniejszego rozmiaru okna.

16. Co jest charakterystycznego dla UDP?

Datagramy UDP podążają tą samą ścieżką i docierają we właściwej kolejności do miejsca docelowego.

Aplikacje korzystające z UDP są zawsze uważane za niewiarygodne.

UDP ponownie składa otrzymane datagramy w kolejności ich otrzymania. *

UDP przesyła dane do sieci tylko wtedy, gdy miejsce docelowe jest gotowe do odebrania danych.

17. Co robi klient, gdy ma do wysłania datagramy UDP?

Po prostu wysyła datagramy. *

Pyta serwer, czy jest gotowy do odbioru danych.

Wysyła uproszczony potrójny uścisk dłoni na serwer.

Wysyła do serwera segment z ustawioną flagą SYN w celu zsynchronizowania konwersacji.

18. Co się stanie, jeśli pierwszy pakiet transferu TFTP zostanie utracony?

Klient będzie czekać w nieskończoność na odpowiedź.

Aplikacja TFTP ponowi próbę, jeśli nie otrzyma odpowiedzi. *

Router następnego skoku lub brama domyślna dostarczy odpowiedź z kodem błędu.

Warstwa transportowa ponowi próbę zapytania, jeśli nie otrzyma odpowiedzi.

19. Urządzenie hosta odbiera wideo strumieniowe na żywo. W jaki sposób urządzenie uwzględnia dane wideo utracone podczas transmisji?

Urządzenie natychmiast zażąda retransmisji brakujących danych.

Urządzenie będzie używać numerów sekwencyjnych, aby wstrzymać strumień wideo, dopóki nie dotrą prawidłowe dane.

Urządzenie opóźnia przesyłanie strumieniowe wideo do momentu otrzymania całego strumienia wideo.

Urządzenie będzie nadal odbierać przesyłane strumieniowo wideo, ale może wystąpić chwilowe zakłócenia. *

20. Dlaczego HTTP używa TCP jako protokołu warstwy transportowej?

aby zapewnić najszybszą możliwą prędkość pobierania

ponieważ HTTP jest protokołem najlepszych starań

ponieważ błędy transmisji mogą być łatwo tolerowane

ponieważ HTTP wymaga niezawodnego dostarczania *

21. Kiedy preferowany jest UDP niż TCP?

gdy klient wysyła segment do serwera

kiedy wszystkie dane muszą zostać w pełni odebrane, zanim jakakolwiek ich część zostanie uznana za przydatną

kiedy aplikacja może tolerować pewną utratę danych podczas transmisji *

kiedy segmenty muszą dotrzeć w ściśle określonej kolejności, aby mogły zostać pomyślnie przetworzone

22. Które trzy protokoły warstwy aplikacji używają TCP? (Wybierz trzy.)

SMTP *

FTP *

SNMP

HTTP *

TFTP

DHCP

23. Zobacz wystawę. Rozważ datagram, który pochodzi z komputera i jest przeznaczony dla serwera WWW. Dopasuj adresy IP i numery portów znajdujące się w tym datagramie do opisu. (Nie wszystkie opcje są używane).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *