CISCOSieci Komputerowe

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 11 Egzamin Odpowiedzi

CCNA 2 v5 RSE Rozdział 11 Egzamin Odpowiedzi

Podstawy routingu i przełączania


Która wersja NAT pozwala wielu hostom w sieci prywatnej na jednoczesne używanie jednego wewnętrznego adresu globalnego do łączenia się z Internetem?

dynamiczne
przekierowanie portów NAT
PAT *
statyczny NAT


Jaka jest grupa publicznych adresów IPv4 używanych na routerze z obsługą NAT, zwana?

wewnątrz adresów lokalnych
poza adresami globalnymi
wewnątrz adresów globalnych *
poza adresami lokalnymi

3)

Uruchom PT Ukryj i zapisz PT
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.
Jaki problem powoduje, że komputer PC-A nie może komunikować się z Internetem?

Lista dostępu używana w procesie NAT odnosi się do niewłaściwej podsieci.
Trasa statyczna nie powinna odwoływać się do interfejsu, ale adres zewnętrzny.
Interfejsy NAT nie są poprawnie przypisane. *
Ten router powinien być skonfigurowany do używania statycznego NAT zamiast PAT.
Komenda ip nat wewnątrz źródła odnosi się do niewłaściwego interfejsu.


Co jest wadą NAT?

Brak jest kompleksowego adresowania. *
Wewnętrzni hosty muszą używać jednego publicznego adresu IPv4 do komunikacji zewnętrznej.
Router nie musi zmieniać sumy kontrolnej pakietów IPv4.
Koszty zmiany adresu gospodarze mogą być znaczące dla publicznie skierowana sieci.


Które stwierdzenie dokładnie opisuje dynamiczny NAT?

Zapewnia mapowanie wewnętrznych nazw hostów na adresy IP.
Zawsze mapuje prywatny adres IP na publiczny adres IP.
Zapewnia automatyczne mapowanie wewnętrznych lokalnych na wewnętrzne globalne adresy IP. *
Dynamicznie zapewnia adresowanie IP do wewnętrznych hostów.


Gdy używany jest dynamiczny NAT bez przeciążania, co się stanie, jeśli siedmiu użytkowników spróbuje uzyskać dostęp do publicznego serwera w Internecie, gdy w puli NAT jest dostępnych tylko sześć adresów?

Wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do serwera.
Pierwszy użytkownik zostaje rozłączony, gdy siódmy użytkownik wysyła żądanie.
Żądanie do serwera dotyczące siódmego użytkownika nie powiedzie się. *
Żaden użytkownik nie może uzyskać dostępu do serwera.


Jaki jest cel przekierowania portów?

Przekierowanie portów pozwala zewnętrznemu użytkownikowi uzyskać dostęp do usługi na prywatnym adresie IPv4, który znajduje się w sieci LAN. *
Przekierowanie portów pozwala użytkownikom na dostęp do serwerów w Internecie, które nie używają standardowych numerów portów.
Przekierowanie portów umożliwia wewnętrznemu użytkownikowi dostęp do usługi na publicznym adresie IPv4, który znajduje się poza siecią LAN.
Przekierowanie portów pozwala na tłumaczenie wewnętrznych adresów IP na zewnętrzne adresy lokalne.

8

Zobacz wystawę. Co należy zrobić, aby zakończyć konfigurację statycznego NAT na R1?

R1 powinien być skonfigurowany za pomocą polecenia ip nat wewnątrz źródła static 209.165.200.1 192.168.11.11.
R1 powinno być skonfigurowane za pomocą polecenia ip nat wewnątrz źródła static 209.165.200.200 192.168.11.11.
Interfejs S0 /
0/0 należy skonfigurować za pomocą polecenia ip nat outside. * Interfejs Fa0 / 0 należy skonfigurować za pomocą polecenia no ip nat inside.


Kiedy NAT jest zatrudniony w małym biurze, jaki typ adresu jest zwykle używany dla hostów w lokalnej sieci LAN?

Adresy routowane przez Internet
zarówno prywatne, jak i publiczne adresy
IP prywatne adresy IP *
globalne publiczne adresy IP

10

Zobacz wystawę. Jaki jest cel polecenia oznaczonego strzałką pokazaną w częściowym wyniku konfiguracji routera szerokopasmowego Cisco?

określa, które adresy mogą być tłumaczone *
określa, które adresy są dozwolone w routerze
określa, które adresy są przypisane do puli NAT,
określa, które adresy są dozwolone z routera

11 
Administrator sieci konfiguruje router graniczny za pomocą polecenia R1 (config) # ip nat wewnątrz listy źródeł 4 puli korpusu. Co należy skonfigurować, aby to polecenie działało?

sieć VLAN o nazwie corp, która ma być włączona i aktywna i kierowana przez R1
lista dostępu o nazwie corp, która definiuje adresy prywatne, na które wpływa NAT
ip nat na zewnątrz, do włączenia w interfejsie łączącym się z siecią LAN dotkniętą NAT
– em lista dostępu numerowana 4, który definiuje początkowe i końcowe publiczne adresy IP,
pula NAT o nazwie corp, która definiuje początkowe i końcowe publiczne adresy IP *

12

Zobacz wystawę. R1 jest skonfigurowany dla NAT, jak pokazano. Co jest nie tak z konfiguracją?

Lista dostępu 1 jest źle skonfigurowana.
NAT-POOL2 nie jest powiązany z ACL 1. *
Interfejs Fa0 / 0 powinien zostać zidentyfikowany jako zewnętrzny interfejs NAT.
Pula NAT jest niepoprawna.

13 
Inżynier sieci skonfigurował router za pomocą polecenia ip nat wewnątrz listy źródeł 4 przeciążenie korpusu puli. Dlaczego inżynier użył opcji przeciążenia?

Firma musi dysponować większą liczbą publicznych adresów IP, aby można było z nich korzystać w Internecie.
Firma ma niewielką liczbę serwerów, które powinny być dostępne dla klientów z Internetu.
Firma ma więcej prywatnych adresów IP niż dostępnych publicznych adresów IP. *
Router firmy musi ograniczać lub buforować ruch, ponieważ moc przetwarzania routera nie jest wystarczająca do obsługi normalnego obciążenia zewnętrznego ruchu internetowego.

14

Zobacz wystawę. Jaki będzie efekt wprowadzenia polecenia pokazanego na wystawie w R2 w ramach dynamicznej konfiguracji NAT?

Powiąże NAT-POOL1 z ACL 1. *
Zidentyfikuje wewnętrzny interfejs NAT.
Zdefiniuje pulę adresów do tłumaczenia.
Określi źródłową listę ACL dla interfejsu zewnętrznego.

15 
Która konfiguracja byłaby odpowiednia dla małej firmy, której publiczny adres IP 209.165.200.225/30 jest przypisany do zewnętrznego interfejsu routera łączącego się z Internetem?

lista dostępu 1 pozwolenie 10.0.0.0 0.255.255.255
ip nat pool comp 192.0.2.1 192.0.2.8 maska ​​sieci 255.255.255.240
ip nat wewnątrz listy źródeł 1 przeciążenie comp puli

lista dostępu 1 pozwolenie 10.0.0.0 0.255.255.255
ip nat pula komp 192.0.2.1 192.0.2.8 maska ​​sieci 255.255.255.240
ip nat wewnątrz lista źródeł 1 pula komp przeciążenie
ip nat wewnątrz źródło statyczne 10.0.0.5 209.165.200.225

lista dostępu 1 pozwolenie 10.0.0.0 0.255.255.255
ip nat pula komp 192.0.2.1 192.0.2.8 maska ​​sieci 255.255.255.240
ip nat wewnątrz listy źródeł 1 pula komp

lista dostępu 1 pozwolenie 10.0.0.0 0.255.255.255 ip nat wewnątrz listy źródeł 1 interfejs szeregowy przeciążenie 0/0/0 ********

16 
Jaki rodzaj NAT mapuje pojedynczy wewnętrzny adres lokalny na pojedynczy wewnętrzny adres globalny?

dynamiczne
tłumaczenie adresu portu
statyczne *
przeciążenie

17 
Zazwyczaj, które urządzenie sieciowe byłoby używane do wykonywania NAT dla środowiska korporacyjnego?

host urządzenia
router * Przełącznik serwera
serwera DHCP

18 
Kilka kluczowych serwerów w organizacji musi być bezpośrednio dostępnych z Internetu. Jakie zasady adresowania należy wdrożyć dla tych serwerów?

Użyj dynamicznego NAT, aby podać adresy dla serwerów.
Umieść wszystkie serwery we własnej prywatnej podsieci klasy C.
Użyj DHCP, aby przypisać adresy z puli adresów klasy B.
Przypisz statyczne adresy wewnętrzne i publiczne adresy zewnętrzne do każdego z serwerów. *

19 
Co charakteryzuje unikalne adresy lokalne?

Zostały zaprojektowane w celu poprawy bezpieczeństwa sieci IPv6.
Ich wdrożenie zależy od dostawców usług internetowych świadczących usługi.
Umożliwiają łączenie witryn bez powodowania konfliktów adresów. *
Są zdefiniowane w RFC 3927.

20

Zobacz wystawę. Na podstawie wyświetlonego wyniku, jaki typ NAT został wdrożony?

statyczny NAT z pulą NAT
PAT przy użyciu zewnętrznego interfejsu *
statyczny NAT z jednym wejściem
dynamiczny NAT z pulą dwóch publicznych adresów IP

21

Zobacz wystawę. Konfiguracja NAT zastosowana do routera jest następująca:
ERtr (config) # lista dostępu 1 zezwolenie 10.0.0.0 0.255.255.255
ERtr (config) # ip nat pool corp 209.165.201.6 209.165.201.30 maska ​​sieci 255.255.255.224
ERtr (config) # ip nat wewnątrz listy źródeł 1 przeciążenie korpusu puli
ERtr (config) # ip nat wewnątrz źródła statyczny 10.10.10.55 209.165.201.4
ERtr (config) # interfejs gigabitethernet 0/0
ERtr (config-if) # ip nat wewnątrz
ERtr (config- if) # interfejs szeregowy 0/0/0
ERtr (config-if) # ip nat outside

Na podstawie konfiguracji i przedstawionych danych wyjściowych, co można ustalić na temat statusu NAT w organizacji?

Statyczny NAT działa, ale dynamiczny NAT nie.
NAT działa.
Podano za mało informacji, aby ustalić, czy działa zarówno statyczny, jak i dynamiczny NAT. *
Dynamiczny NAT działa, ale statyczny NAT nie.

22


Umieść opcje w następującej kolejności:
– brak punktacji – 
krok 5  krok 2  krok 4  krok 1  krok 323 
Jakie są dwa wymagane kroki, aby skonfigurować PAT? (Wybierz dwa.)

Zdefiniuj zakres używanych portów.
Zdefiniuj pulę adresów globalnych, które będą używane do tłumaczenia przeciążenia. * Zidentyfikuj interfejs wewnętrzny. * Zdefiniuj standardową listę dostępu, która pozwala na użycie zewnętrznych adresów globalnych. Zdefiniuj standardową listę dostępu, odmawiając adresów, które powinny być tłumaczone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *