CISCOSieci Komputerowe

CCNA 3 v5 SN Practice Final Exam Odpowiedzi na egzamin

Skalowanie sieci (wersja 5.0)

2)


Zobacz wystawę. Jakie są dwie konsekwencje wydania wyświetlanych poleceń? (Wybierz dwa.)

Informacje o aktualizacji routingu są chronione przed sfałszowaniem. *
Klucz jest szyfrowany algorytmem mieszającym MD5. *
Tabela routingu R2 zostanie zabezpieczona.
Trasy OSPF będą miały pierwszeństwo przed trasami EIGRP wchodzącymi do tablicy routingu.
Obciążenie związane z wymianą informacji OSPF zmniejszy się.

3
Jakie dwie funkcje STP są zawarte w Rapid PVST +? (Wybierz dwa.)

zabezpieczenie pętli
Zabezpieczenie
BPDU Filtr BPDU
UplinkFast *
BackboneFast *
PortFast

4
Jakie są dwa powody włączenia uwierzytelniania protokołu routingu OSPF w sieci? (Wybierz dwa.)

aby zapobiec przekierowywaniu, a następnie odrzucaniu ruchu danych * w
celu zapewnienia szybszej konwergencji sieci w
celu zapewnienia bezpieczeństwa danych poprzez szyfrowanie,
aby zapobiec przekierowaniu ruchu danych do niezabezpieczonego łącza * w
celu zapewnienia bardziej wydajnego routingu

5


Zobacz wystawę. Administrator sieci wydał polecenie show ip eigrp neighbours. Co można wyciągnąć z wyników?

Sąsiad EIGRP o adresie IP 10.10.10.14 jest podłączony do R1 poprzez interfejs szeregowy 0/1/0.
Jeśli R1 nie otrzyma pakietu Hello w ciągu 4 sekund od sąsiada o IP 10.10.10.18, zadeklaruje, że sąsiad nie działa.
W tej chwili nie ma przychodzącej wiadomości EIGRP.
Pierwszy, o którym dowiedział się sąsiad R1 EIGRP, ma adres IP 10.10.10.2. *

6
Jakie są trzy cechy pociągu Cisco IOS Software Release 12.4T? (Wybierz trzy.)

Otrzymuje regularne poprawki oprogramowania, które są synchronizowane z pociągiem Mainline 12.4. *
Ma wiele wbudowanych pakietów technologicznych.
Wymaga aktywacji licencji.
Jest aktualizowany o nowe funkcje i obsługę sprzętu. *
Wywodzi się z pociągu Cisco IOS Software Release 12.4 Mainline. *
Wydano nowe funkcje przedłużonej konserwacji co około 16 do 20 miesięcy.

8

Zobacz wystawę. Jak ten router dowiedział się o wyróżnionej trasie w tabeli routingu?

po wprowadzeniu polecenia trybu konfiguracji routera domyślna informacja pochodzi
z wpisania polecenia trybu globalnej konfiguracji ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 adres IP
poprzez wprowadzenie polecenia trybu globalnej konfiguracji ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 typ interfejsu numer interfejsu
otrzymując aktualizację z innego routera OSPF, na którym działa inny protokół routingu,
otrzymując aktualizację z innego routera OSPF, dla którego skonfigurowano polecenie inicjowania informacji domyślnych *

9
Po wydaniu komendy show spanning-tree vlan 33 na przełączniku trzy porty są wyświetlane w stanie przekazywania. W jakich dwóch portach role mogłyby funkcjonować te interfejsy w stanie przekazywania? (Wybierz dwa.)

zablokowany
wyłączony
wyznaczony *
alternatywny
root *

10
Która metoda uwierzytelniania bezprzewodowego jest obecnie uważana za najsilniejszą?

WEP
WPA2 * Klucz wspólny
WPA otwarty

11
W przypadku konfigurowania zakresu portów dla EtherChannel, który tryb skonfiguruje LACP na porcie tylko wtedy, gdy port odbierze pakiety LACP z innego urządzenia?

pasywny *
auto
pożądany
aktywny

12
Podczas konferencji uczestnicy używają laptopów do łączenia się z siecią. Gdy gość-gość próbuje połączyć się z siecią, laptop nie wyświetla żadnych dostępnych sieci bezprzewodowych. Punkt dostępu musi działać w jakim trybie?

aktywne *
pasywne
mieszane
otwarte

13

Wypełnij puste pole
Domyślnie EIGRP jest w stanie wykorzystać do  50  procent przepustowości dla komunikatów EIGRP w połączeniu z EIGRP

berło.

14
Który model i które dwie cechy byłyby bardziej prawdopodobne przy zakupie przełącznika warstwy dostępu, w porównaniu do zakupu przełączników działających na innych warstwach hierarchicznego modelu projektowego Cisco? (Wybierz trzy.)

RSTP
EtherChannel
PoE *
liczba portów *
Catalyst 4500X
Catalyst 2960

15
Jaki jest cel wydawania komendy ip ospf message-digest-key key md5 hasło polecenie i komendy area-id autoryzacji area-message-digest na routerze?

aby ułatwić ustanowienie sąsiadujących sąsiadów w
celu szyfrowania aktualizacji routingu OSPF,
aby umożliwić uwierzytelnianie OSPF MD5 dla poszczególnych interfejsów w
celu globalnego skonfigurowania uwierzytelniania OSPF MD5 na routerze *

16
Które z dwóch wag metrycznych są domyślnie ustawione na jeden przy obliczaniu kosztów w EIGRP? (Wybierz dwa.)

k4
k3 *
k2
k1 *
k6
k5

17
Jakie są dwa powody instalowania pojedynczego 48-portowego przełącznika stałej konfiguracji zamiast dwóch 24-portowych przełączników stałej konfiguracji w szafce na okablowanie, która obsługuje dwie klasy? (Wybierz dwa.)

więcej portów dostępnych dla urządzeń końcowych *
większa moc dostarczana do każdego portu
wyższe prędkości łącza zwrotnego
mniejsze zapotrzebowanie na energię i miejsce *
zmniejszona liczba VLAN / domen rozgłoszeniowych

18
W hierarchicznym modelu projektowym Cisco, która warstwa jest bardziej narażona na stały przełącznik konfiguracji niż inne warstwy?

dostęp * podstawowa dystrybucja transportu
internetowego

19
Który krok obsługuje odzyskiwanie po awarii i powinien zostać wykonany w pierwszej kolejności podczas aktualizacji obrazu systemu IOS na routerze Cisco?

Usuń bieżący obraz z pamięci flash.
Skonfiguruj router, aby ładował nowy obraz z serwera TFTP.
Skopiuj bieżący obraz z routera na serwer TFTP. *
Użyj polecenia systemu rozruchowego, aby skonfigurować router w celu załadowania nowego obrazu.

20

Zobacz wystawę. Dwa routery zostały skonfigurowane do korzystania z EIGRP. Pakiety nie są przekazywane między dwoma routerami. Co może być problemem?

Niepoprawny adres IP został skonfigurowany w interfejsie routera. *
Domyślna przepustowość została użyta w routerach.
Routery nie zostały skonfigurowane do monitorowania zmian sąsiedztwa sąsiadów.
EIGRP nie obsługuje VLSM.

21

Zobacz wystawę. Jaki docelowy adres MAC jest używany, gdy ramki są wysyłane ze stacji roboczej do bramy domyślnej?

Adresy MAC routerów przekazujących i rezerwowych
Adres MAC routera przekazującego
Adres MAC routera rezerwowego
Adres MAC routera wirtualnego *

22

Wypełnij puste pole
W RSTP ramki BPDU są domyślniewysyłane co  2 sekundy

23

Zobacz wystawę. Która technologia przełączania umożliwi przesyłanie danych przez każde łącze przełączające warstwy dostępu i zapobiegnie blokowaniu portu przez drzewo opinające z powodu nadmiarowego łącza?

trunking
EtherChannel *
PortFast
HSRP

24
W jakim trybie wydawane jest polecenie maski adresu obszaru obszaru id, gdy konfigurowane jest podsumowanie OSPF dla wielu obszarów?

tryb konfiguracji globalnej tryb konfiguracji
interfejsu wszystkich uczestniczących interfejsów
tryb konfiguracji routera *
tryb konfiguracji interfejsu interfejsów obszaru 0

25
Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.
Dlaczego użytkownicy w sieci OSPF nie mogą uzyskać dostępu do Internetu?

Interfejs podłączony do routera ISP jest wyłączony.
Domyślna trasa nie jest poprawnie rozdzielana z routera R1 przez OSPF.
Instrukcje sieciowe OSPF są źle skonfigurowane na routerach R2 i R3.
Timery OSPF skonfigurowane na routerach R1, R2 i R3 nie są kompatybilne.
Instrukcja sieci jest źle skonfigurowana na routerze R1. *

26
Które stwierdzenie opisuje numer systemu autonomicznego, który jest używany w EIGRP?

Określa priorytet sieci, które mają zostać uwzględnione w pakietach aktualizacji.
Jest on powiązany z globalnym numerem systemu autonomicznego przypisywanym przez IANA.
Określa proces routingu EIGRP na routerze. *
Określa niezawodność protokołu routingu EIGRP.

27

Zobacz wystawę. Dlaczego niektóre wpisy są oznaczone jako O IA?

Odpowiadają one pozycjom wyuczonym z innych protokołów routingu.
Są to trasy domyślne, których można się nauczyć z innych protokołów routingu.
Reprezentują trasy podsumowujące, które są wewnętrzne dla obszaru.
Odpowiadają one pozycjom wyuczonym z innych obszarów. *

28
Które polecenie może zostać wydane na routerze, aby wyświetlić informacje o następcach i możliwych następcach dla sieci docelowej, gdy EIGRP jest używany jako protokół routingu?

pokaż topologię ip eigrp *
pokaż protokoły
ip
pokażinterfejsyip eigrp pokaż ip eigrp sąsiedzi

29
Co zawiera obszar OSPF?

routery, które współużytkują te same routery o identyfikatorze
routera, które mają te same informacje o stanie łącza w swoich
routerach LSDB * *, których drzewa SPF są identycznymi
routerami o tym samym identyfikatorze procesu

30
Administrator sieci konfiguruje uwierzytelnianie dla routingu EIGRP. Administrator wprowadza następujące polecenia:

R1 (config) # breloczek THE_KEY
R1 (config-keychain) # klucz 1
R1 (config-keychain-key) # key-string key123

Jaki jest następny krok, aby włączyć uwierzytelnianie dla routingu EIGRP?

Skonfiguruj listę ACL, aby zidentyfikować sieci uczestniczące w EIGRP.
Skonfiguruj priorytet używanych algorytmów uwierzytelniania.
Skonfiguruj uwierzytelnianie w trybie konfiguracji e-impp routera.
Skonfiguruj uwierzytelnianie na wszystkich interfejsach uczestniczących w EIGRP. *

31
Kiedy skonfigurowany jest EtherChannel, który tryb zmusi interfejs do kanału portu bez wymiany pakietów protokołu agregacji?

pożądane
przy *
active
auto

32
Jaka jest wada w sieciach bezprzewodowych używania trybu mieszanego w punkcie dostępowym?

Sieć bezprzewodowa działa wolniej, jeśli jedno urządzenie korzysta ze starszej standardowej bezprzewodowej karty sieciowej. *
AP nie może używać szyfrowania ani bezprzewodowej karty sieciowej podłączonej do AP.
Urządzenia muszą znajdować się bliżej AP ze względu na ograniczony zasięg.
Do punktu dostępowego można podłączyć tylko bezprzewodowe karty sieciowe 802.11n.

33
Klient firmy sieciowej wymaga łączności VPN dla pracowników, którzy muszą często podróżować. Aby obsługiwać serwer VPN, router klienta musi zostać zaktualizowany do nowej wersji oprogramowania Cisco IOS z zestawem funkcji Advanced IP Services. Co powinien zrobić inżynier terenowy przed skopiowaniem nowego IOS na router?

Wydaj polecenie show running-configuration, aby określić funkcje aktualnie zainstalowanego pliku obrazu IOS.

Wydaj wersję show i polecenia show flash, aby upewnić się, że router ma wystarczającą pamięć i miejsce na pliki, aby obsłużyć nowy obraz IOS. *

Usuń aktualnie zainstalowany IOS za pomocą polecenia kasowania flash: i ponownie załaduj router

Ustaw router, aby ładował nowy plik obrazu IOS bezpośrednio z serwera TFTP przy następnym uruchomieniu.

34

Zobacz wystawę. Administrator sieci sprawdza identyfikator mostu i status tego przełącznika w wyborach STP. Które stwierdzenie jest poprawne na podstawie danych wyjściowych polecenia?

Priorytet mostu Switch_2 został obniżony do wstępnie zdefiniowanej wartości, aby stać się mostem głównym. *
Priorytet mostu Switch_2 został obniżony do wstępnie określonej wartości, aby stać się zapasowym mostem głównym.
Instancja STP na Switch_2 używa domyślnego priorytetu STP, a wybór opiera się na adresie MAC Switch_2.
Wystąpienie STP na Switch_2 kończy się niepowodzeniem z powodu braku blokowania portów i wszystkich przełączników wierzących, że są rootem.

35
Technik sieci próbuje uaktualnić obraz systemu IOS na routerze Cisco 1941. Które polecenie powinien wydać technik w celu sprawdzenia obecności wystarczającej ilości wolnego miejsca w pamięci flash dla nowego obrazu na aktualizowanym routerze?

pokaż system plików
show flash0: *
show running-config
pokaż wersję

36
Kiedy inżynier sieci skonfiguruje punkt dostępu z funkcją łączenia kanałów?

gdy trunking jest włączony między punktem dostępu a przełącznikiem,
gdy bezpieczeństwo stanowi problem,
gdy starsze bezprzewodowe karty sieciowe są używane,
gdy wymagana jest większa przepustowość *

37
Które dwa parametry muszą się zgadzać na portach dwóch przełączników, aby utworzyć kanał PAgP EtherChannel między przełącznikami? (Wybierz dwa.)

Adres MAC
ID portu
Informacja VLAN *
prędkość *
Tryb PAgP

38
Które stwierdzenie opisuje cechę modułu Cisco Enterprise Architecture?

Farma serwerów i moduł centrum danych są submodułami modułu Enterprise Edge.
Kampus Enterprise składa się tylko z podstawowej warstwy infrastruktury kampusu.
Enterprise Edge składa się z modułów Internetu, VPN i WAN łączących przedsiębiorstwo z siecią usługodawcy. *
Krawędź dostawcy usług zapewnia QoS, wzmocnienie zasad, poziomy usług i bezpieczeństwo.

39
Co to jest tryb zabezpieczeń sieci bezprzewodowej, który wymaga serwera RADIUS do uwierzytelnienia użytkowników sieci bezprzewodowej?

klucz współdzielony
osobiste przedsiębiorstwo
WEP
*

40

Zobacz wystawę. Tabela routingu w R2 nie obejmuje wszystkich sieci podłączonych do R1. Administrator sieci sprawdza, czy instrukcja sieci jest skonfigurowana tak, aby obejmowała te dwie sieci. Jaka jest możliwa przyczyna problemu?

W konfiguracji R1 brakuje polecenia brak automatycznego podsumowania. *
Instrukcje sieciowe powinny zawierać maskę dzikiej karty.
Numer AS nie pasuje między R1 a R2.
Interfejsy podłączone do tych dwóch sieci są skonfigurowane jako interfejsy pasywne.

41
Jaka topologia sieci bezprzewodowej byłaby wykorzystywana przez inżynierów sieci do zapewnienia sieci bezprzewodowej dla całego budynku uczelni?

infrastruktura
ad hoc hotspot
*
tryb mieszany

42

Zobacz wystawę. Dlaczego R1 i R2 nie ustanowiły sąsiedztwa?

Automatyczne podsumowanie jest włączone dla R1 i R2.
Na R1 nie ma polecenia sieciowego dla sieci 192.168.1.0/24.
Adres IPv4 interfejsu Fa0 / 0 R1 ma nieprawidłowy adres IP.
Numer AS nie pasuje do R1 i R2. *

43
Które polecenie rozpocznie proces łączenia dwóch fizycznych interfejsów w celu utworzenia grupy EtherChannel za pośrednictwem LACP?

tryb grupa kanałów 2 automatyczny
interfejs port-kanał 2
tryb grupa kanałów 1 pożądany
zakres interfejsu GigabitEthernet 0/4 – 5 *

44
Laptop nie może połączyć się z bezprzewodowym punktem dostępowym. Które dwa kroki rozwiązywania problemów należy podjąć w pierwszej kolejności? (Wybierz dwa.)

Upewnij się, że antena laptopa jest podłączona.
Upewnij się, że wybrano właściwy nośnik sieciowy.
Upewnij się, że karta sieciowa jest skonfigurowana dla właściwej częstotliwości.
Upewnij się, że bezprzewodowa karta sieciowa jest włączona. *
Upewnij się, że wybrano bezprzewodowy identyfikator SSID. *

45

Zobacz wystawę. Administrator sieci wydaje polecenie show ip protocols. Co można wyciągnąć na podstawie prezentowanych wyników?

Wartości K EIGRP są wartościami domyślnymi. *
Dla operacji EIGRP nie zastosowano polecenia braku automatycznego podsumowania.
Tabela routingu zawiera maksymalnie 4 trasy o różnych wartościach metrycznych do tej samej sieci docelowej.
R1 odbiera trasy do sieci 192.168.1.0/24 i 10.0.0.0/24.

47
Który protokół routingu jest w stanie skalować w przypadku dużych sieci i wykorzystuje obszary nie-szkieletowe do ekspansji?

BGP
RIPv2
OSPF *
EIGRP

48
Jakie są dwie zalety EtherChannel? (Wybierz dwa.)

Równoważenie obciążenia występuje między łączami skonfigurowanymi jako różne kanały EtherChannels.
Spanning Tree Protocol wyświetla fizyczne łącza w EtherChannel jako jedno logiczne połączenie. *
EtherChannel używa ulepszonych fizycznych łączy w celu zapewnienia większej przepustowości.
Konfiguracja interfejsu EtherChannel zapewnia spójność w konfiguracji łączy fizycznych. *
Protokół drzewa opinającego zapewnia redundancję, przenosząc uszkodzone interfejsy w kanale EtherChannel do stanu przekazywania.

49
Administrator sieci rozwiązuje problem routingu EIGRP między dwoma routerami, R1 i R2. Problem polega na tym, że tylko niektóre, ale nie wszystkie sieci podłączone do R1 są wymienione w tabeli routingu routera R2. Co administrator powinien zbadać na routerze R1, aby ustalić przyczynę problemu?

Czy ustawienie interwału powitania pasuje do interwału powitania w R2?
Czy numer AS odpowiada numerowi AS na R2?
Czy polecenia sieciowe obejmują wszystkie sieci, które mają być reklamowane? *
Czy interfejs podłączony do R2 jest skonfigurowany jako interfejs pasywny?

50

Zobacz wystawę. Inżynier sieci przygotowuje się do aktualizacji obrazu systemu IOS na routerze Cisco 2901. Na podstawie pokazanych danych wyjściowych, ile miejsca jest dostępne dla nowego obrazu?

25574400 bajtów
33591768 bajtów
249856000 bajtów
221896413 bajtów *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *