CISCOSieci Komputerowe

CCNA 4 v5 CN Rozdział 4 Egzamin Odpowiedzi

Łączenie sieci

1.
Jaka jest cecha Frame Relay, która zapewnia większą elastyczność niż linia dedykowana?

Klienci używają obwodów dedykowanych w przyrostach 64 kb / s.
Dedykowane obwody fizyczne są instalowane między poszczególnymi lokalizacjami.
Chmura Frame Relay przydziela tyle pasma, ile jest wymagane do aktywnych obwodów PVC w celu utrzymania połączenia.
Jeden port WAN routera może być używany do łączenia się z wieloma miejscami docelowymi. *

2
Jakie są dwa główne kryteria, które stanowią koszt obwodu Frame Relay? (Wybierz dwa.)

QoS
kompleksowa łączność
pętla lokalna * wymagana przepustowość * opłaty za zarządzanie obwodami

3
Interfejs routera łączy się z siecią Frame Relay za pośrednictwem wstępnie skonfigurowanego obwodu logicznego, który nie ma bezpośredniego połączenia elektrycznego od końca do końca. Jakiego rodzaju obwód jest używany?


Piasta SVC z
pełną siatką
dedykowana do piasty i
szprychy *

4
Która topologia Frame Relay zapewnia połączenie z każdej witryny do każdej innej witryny i zapewnia wysoką niezawodność?

piasta i szprycha
częściowo oczkowa
pełna siatka *
gwiazda

5
Która technologia umożliwia dynamiczne uzyskiwanie adresu IPv4 warstwy 3 z DLCI warstwy 2?

Neighbor Discovery
Address Resolution Protocol
Inverse Neighbor Discovery
Inverse Address Resolution Protocol *

6
Administrator sieci skonfigurował statycznie typ LMI na interfejsie routera Cisco z systemem Cisco IOS wydanie 11.2. Jeśli dostawca usług zmodyfikuje w przyszłości własny typ LMI, jaki krok musi podjąć administrator sieci?

Administrator sieci musi zmodyfikować interwał utrzymywania aktywności, aby zachować łączność z typem LMI usługodawcy.
Administrator sieci nie musi nic robić, ponieważ wszystkie typy LMI są ze sobą kompatybilne.
Administrator sieci musi statycznie ustawić typ LMI, aby był zgodny z usługodawcą. *
Administrator sieci musi po prostu zweryfikować łączność z dostawcą, ponieważ router ma funkcję automatycznego wykrywania LMI, która automatycznie wykrywa typ LMI.

7
Jakie dwie funkcje zapewnia lokalny interfejs zarządzania (LMI) używany w sieciach Frame Relay? (Wybierz dwa.)

mapowanie DLCI na adresy sieciowe
powiadomienia o błędach powiadomienia o
przeciążeniu
prosta kontrola przepływu *
wymiana informacji o stanie obwodów wirtualnych *

8
Który parametr zostałby określony w umowie z dostawcą Frame Relay dla konkretnej firmy?

DE
QoS
Odwrotne ARP włączone / wyłączone
CIR *

9
Które trzy mechanizmy powiadamiania są używane, gdy przeciążenie występuje w sieci Frame Relay? (Wybierz trzy.)

DE * BECN * odwrotna ARP CIR FECN * DLCI10
Dlaczego klient miałby żądać obwodu przekaźnika ramki z wartością CIR równą zero?

mieć obwód wykorzystywany do zarządzania ruchem sieciowym,
mieć obwód zapasowy dla krytycznych transmisji danych,
aby mieć lepszą QoS,
aby mieć łącze o obniżonych kosztach *,
aby mieć obwód wykorzystywany do ruchu głosowego

11
Który parametr wynegocjowany przez dostawcę pozwoliłby klientowi przesłać dane powyżej przepustowości określonej przez CIR?

DE
FECN
Be
Bc *

12
Jaki jest cel zastosowania rozgłaszania mapowania ramki przekaźników ip 10.10.1.2 110?

do wsparcia ruchu IPv6 przez sieć przy użyciu NBMA DLCI 110
, aby umożliwić ramki Frame Relay być nadawane przez DLCI 110
, aby umożliwić ramki Frame Relay być nadawane w kierunku przyjmującego 10.10.1.2
aby umożliwić ramki Frame Relay być nadawane na wszystkich interfejsach Frame Relay
skonfigurować urządzenie ze statyczną mapą Frame Relay, która umożliwia również przekazywanie aktualizacji routingu *

13

Zobacz wystawę. Które dwa stwierdzenia są poprawne? (Wybierz dwa.)

Adres IPv4 interfejsu S0 / 1/0 na RA to 192.168.1.2.
Adres IPv4 interfejsu S0 / 1/1 na RB to 192.168.1.2. * DLCI, który jest podłączony do VC na RA do RB to 62. * DLCI, który jest podłączony do VC na RB na RA to 62 . Mapę Frame Relay ustawiono za pomocą polecenia map Frame Relay.

14

Zobacz wystawę. Które stwierdzenie jest prawdziwe na temat ruchu Frame Relay na R1?

Ruch wychodzący z podinterfejsu Serial 0/0 / 0.102 jest oznaczony DLCI 201. *
Ruch na Serial 0/0/0 doświadcza przeciążenia między R1 a przełącznikiem ramki.
Ruch mapowany do DLCI 201 opuści podinterface Serial 0/0 / 0.201.
Ramki, które wchodzą do routera R1 od sąsiada przekaźnika ramki, będą miały DLCI 201 w nagłówku ramki.

15
Jakie trzy działania można podjąć, aby rozwiązać problemy z osiągalnością routera protokołu routingu warstwy 3 podczas korzystania z Frame Relay? (Wybierz trzy.)

Użyj podinterfejsów. *
Wyłącz odwrotne ARP.
Użyj topologii pełnej siatki. *
Użyj słowa kluczowego cisco jako typu LMI.
Wyłącz podzielony horyzont. *
Skonfiguruj statyczne odwzorowania DLCI.

16
Kiedy słowo kluczowe wielopunktowe będzie stosowane w konfiguracji PVC Frame Relay?

gdy multiemisje muszą być obsługiwane
podczas korzystania z interfejsów fizycznych,
gdy routery uczestniczące znajdują się w tej samej podsieci *,
gdy używane są globalne DLCI

17
Inżynier sieci wydał interfejs szeregowy 0/0 / 1.102 polecenia punkt-punkt na routerze, który będzie komunikował się z innym routerem za pośrednictwem obwodu wirtualnego Frame Relay, który jest identyfikowany przez DLCI 102. Które dwa polecenia byłyby odpowiednie aby inżynier sieci wydał następny? (Wybierz dwa.)

brak wyłączenia
brak
enkapsulacji adresu IP przekaźnik ramki
adres IP 10.1.1.10 255.255.255.252 * interfejs przekaźnika ramki-dlci 102 *

18
Które dwa problemy z osiągalnością routera Frame Relay zostały rozwiązane poprzez skonfigurowanie logicznych interfejsów? (Wybierz dwa.)

Wiadomości z zapytaniem o status LMI wysyłane do sieci nie są odbierane.
Inverse ARP nie powiązuje wszystkich adresów IP z poprawnymi DLCI.
Frame Relay nie może zmapować zdalnego adresu IP na DLCI.
Protokoły routingu z wykorzystaniem wektora odległości nie są w stanie przekazywać aktualizacji routingu z powrotem przez interfejs przychodzący do innych routerów zdalnych. * Protokoły routingu według stanu łącza nie mogą zakończyć wykrywania sąsiadów. *

19

Zobacz wystawę. Administrator sieci zaimplementował polecenie show interfaces serial 0/1/0. Co można zweryfikować na podstawie wyświetlanego wyniku?

Router R1 łączy się z wieloma lokalizacjami poprzez interfejs szeregowy 0/1/0.
Router R1 jest przekierowanie ruchu na interfejs szeregowy 0/1/0 użyciu lokalnego DLCI 1023. *
Router R1 nie jest używany domyślny typ LMI.
Router R1 został skonfigurowany z Frame Relay przez IETF hasła.

20
Polecenie pokaż ramkę-przekaźnik pvc najlepiej wykorzystać do wyświetlenia liczby, dla jakiego rodzaju pakietów odbieranych przez router?

Komunikaty FECN i BECN * Komunikaty
odwrotnego wykrywania sąsiadów Komunikaty
odwrotnego ARP Komunikaty o
stanie LMI

21

Zobacz wystawę. Administrator sieci konfiguruje interfejsy Frame Relay na R1. Skonfigurowano również protokół routingu wektora odległości. Dane są pomyślnie kierowane z R1 do sieci podłączonych do R2, R3 i R4, ale aktualizacje routingu między R2 i R3 kończą się niepowodzeniem. Jaka jest możliwa przyczyna tego niepowodzenia?

Podział horyzontu uniemożliwia pomyślne aktualizacje tabeli routingu na łączu wielopunktowym. *
Sieci przekaźników z ramkami wielopunktowymi nie mogą być używane z tym schematem adresowania IP.
Interfejsów podrzędnych nie można używać w łączach wielopunktowych przekaźników ramki.
Dwa identyfikatory DLCI nie mogą być konfigurowane na jednym podinterfejsie.

22

Zobacz wystawę. Administrator sieci wydaje polecenie show map-relay map, aby rozwiązać problem z połączeniem Frame Relay. Na podstawie danych wyjściowych, jaka jest możliwa przyczyna problemu?

Interfejs S0 / 0/1 routera R2 jest wyłączony.
Adres IP na S0 / 0/1 R3 jest niepoprawnie skonfigurowany.
Odwrotny ARP dostarcza fałszywe informacje do routera R1.
Interfejs S0 /  0/1 routera R2 został skonfigurowany za pomocą polecenia ietf przekaźnika ramki enkapsulacji .
Instrukcja mapowania Frame Relay na routerze R3 dla PVC do R2 jest skonfigurowana z niepoprawnym numerem DLCI. *

23
Wypełnij puste pole. Użyj akronimu.
Frame Relay „ DLCI ”       identyfikuje połączenie z jednego punktu końcowego do zdalnego miejsca docelowego.

24

Wypełnij puste pole
Polecenie       „ ietf ”        enkapsulacji ramki-przekaźnika  włącza enkapsulację Frame Relay i umożliwia połączenie z urządzeniem innego dostawcy.

25 

Umieść opcje w następującej kolejności:
[+] klienci płacą za połączenie typu end-to-end [+] klienci nie współużytkują linii [+] wymaga więcej sprzętu do zakupu i utrzymania [+] używanego w trybie jeden na jednego tylko łącze sieciowe


[#] używane w sieciach jeden do wielu [#] wykorzystuje obwody wirtualne [#] klienci dzielą pasmo

[+] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.
[#] Zamówienie nie ma znaczenia w tej grupie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *