CISCOSieci Komputerowe

CCNA 4 v5 CN Rozdział 5 Egzamin odpowiedzi

Łączenie sieci

1 Które urządzenie sieciowe jest zazwyczaj używane do wykonywania translacji NAT w środowisku korporacyjnym?

Serwer DHCP
host urządzenie
router * przełącznik
serwera

2 Jaka jest grupa publicznych adresów IPv4 używanych na routerze z obsługą NAT, zwana?

poza adresami lokalnymi
wewnątrz adresów lokalnych wewnątrz adresów
globalnych *
poza adresami globalnymi

3 Kiedy NAT jest zatrudniony w małym biurze, jaki typ adresu jest zwykle używany dla hostów w lokalnej sieci LAN?

prywatne adresy IP *
globalne publiczne adresy IP Adresy
routowane przez Internet
zarówno prywatne, jak i publiczne adresy IP

4 Która wersja NAT pozwala wielu hostom w sieci prywatnej na jednoczesne używanie jednego wewnętrznego adresu globalnego do łączenia się z Internetem?

PAT *
statyczne
dynamiczne
przekierowywanie portówNAT NAT

5 Jaki rodzaj NAT mapuje pojedynczy wewnętrzny adres lokalny na pojedynczy wewnętrzny adres globalny?

dynamiczne
statyczne * przeciążenie
translacji adresów portów

6 Kilka kluczowych serwerów w organizacji musi być bezpośrednio dostępnych z Internetu. Jakie zasady adresowania należy wdrożyć dla tych serwerów?

Użyj dynamicznego NAT, aby podać adresy dla serwerów.
Umieść wszystkie serwery we własnej prywatnej podsieci klasy C.
Użyj DHCP, aby przypisać adresy z puli adresów klasy B.
Przypisz statyczne adresy wewnętrzne i publiczne adresy zewnętrzne do każdego z serwerów *

7 Co jest wadą NAT?

Brak kompleksowego adresowania. *
Router nie musi zmieniać sumy kontrolnej pakietów IPv4.
Wewnętrzni gospodarze muszą używać jednego publicznego adresu IPv4 do komunikacji zewnętrznej.


Koszty hostingu ponownego adresowania mogą być znaczące dla sieci publicznej.

8

Zobacz wystawę. Co należy zrobić, aby zakończyć konfigurację statycznego NAT na R1?

R1 powinien być skonfigurowany za pomocą polecenia ip nat wewnątrz źródła static 209.165.200.1 192.168.11.11.
R1 powinno być skonfigurowane za pomocą polecenia ip nat wewnątrz źródła static 209.165.200.200 192.168.11.11.
Interfejs S0 /
0/0 należy skonfigurować za pomocą polecenia ip nat outside. * Interfejs Fa0 / 0 należy skonfigurować za pomocą polecenia no ip nat inside.

9

Zobacz wystawę. R1 jest skonfigurowany dla NAT, jak pokazano. Co jest nie tak z konfiguracją?

Lista dostępu 1 jest źle skonfigurowana.
NAT-POOL2 nie jest powiązany z ACL 1. *
Interfejs Fa0 / 0 powinien zostać zidentyfikowany jako zewnętrzny interfejs NAT.
Pula NAT jest niepoprawna.

10 Które stwierdzenie dokładnie opisuje dynamiczny NAT?

Zawsze mapuje prywatny adres IP na publiczny adres IP.
Zapewnia automatyczne mapowanie wewnętrznych lokalnych na wewnętrzne globalne adresy IP. *
Zapewnia mapowanie wewnętrznych nazw hostów na adresy IP.
Dynamicznie zapewnia adresowanie IP wewnętrznym hostom.

11 Administrator sieci konfiguruje router graniczny za pomocą polecenia R1 (config) # ip nat wewnątrz listy źródeł 4 puli korpusu. Co należy skonfigurować, aby to polecenie działało?

pula NAT o nazwie corp, która definiuje początkowe i końcowe publiczne adresy IP *
lista dostępu o nazwie corp, która definiuje prywatne adresy, na które NAT ma wpływ,
lista dostępu o numerze 4, która definiuje początkowy i końcowy publiczny adres IP
ip nat na zewnątrz do włączenia na interfejsie łączącym się z siecią LAN dotkniętą NAT-em
VLAN o nazwie corp, który ma być włączony, aktywny i kierowany przez R1

12 Gdy używany jest dynamiczny NAT bez przeciążania, co się stanie, jeśli siedmiu użytkowników spróbuje uzyskać dostęp do publicznego serwera w Internecie, gdy tylko sześć adresów jest dostępnych w puli NAT?

Żaden użytkownik nie może uzyskać dostępu do serwera.
Żądanie do serwera dotyczące siódmego użytkownika nie powiedzie się. *
Wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do serwera.
Pierwszy użytkownik zostaje rozłączony, gdy siódmy użytkownik wysyła żądanie.

13 Inżynier sieci skonfigurował router za pomocą polecenia ip nat wewnątrz listy źródeł 4 przeciążenie korpusu puli. Dlaczego inżynier użył opcji przeciążenia?

Firma ma więcej prywatnych adresów IP niż dostępnych publicznych adresów IP. *
Firma musi mieć więcej publicznych adresów IP dostępnych do wykorzystania w Internecie.
Router firmowy musi ograniczać lub buforować ruch, ponieważ moc przetwarzania routera nie wystarcza, aby obsłużyć normalne obciążenie zewnętrznego ruchu internetowego.
Firma ma niewielką liczbę serwerów, które powinny być dostępne dla klientów z Internetu.

14

Zobacz wystawę. Jaki będzie efekt wprowadzenia polecenia pokazanego na wystawie w R2 w ramach dynamicznej konfiguracji NAT?

Zdefiniuje pulę adresów do tłumaczenia.
Zidentyfikuje wewnętrzny interfejs NAT.
Powiąże NAT-POOL1 z listą ACL 1. * Określi
źródłową listę ACL dla interfejsu zewnętrznego.

15 Która konfiguracja byłaby odpowiednia dla małej firmy, której publiczny adres IP 209.165.200.225/30 jest przypisany do zewnętrznego interfejsu routera łączącego się z Internetem?

lista dostępu 1 pozwolenie 10.0.0.0 0.255.255.255 * ip nat wewnątrz listy źródeł 1 interfejs szeregowy przeciążenie 0/0/0 *

lista dostępu 1 pozwolenie 10.0.0.0 0.255.255.255
ip nat pula komp 192.0.2.1 192.0.2.8 maska ​​sieci 255.255.255.240
ip nat wewnątrz listy źródeł 1 pula komp

lista dostępu 1 pozwolenie 10.0.0.0 0.255.255.255
ip nat pool comp 192.0.2.1 192.0.2.8 maska ​​sieci 255.255.255.240
ip nat wewnątrz listy źródeł 1 przeciążenie comp puli

lista dostępu 1 pozwolenie 10.0.0.0 0.255.255.255
ip nat pula komp 192.0.2.1 192.0.2.8 maska ​​sieci 255.255.255.240
ip nat wewnątrz lista źródeł 1 pula komp przeciążenie
ip nat wewnątrz źródło statyczne 10.0.0.5 209.165.200.225

16 Jakie są dwa wymagane kroki, aby skonfigurować PAT? (Wybierz dwa.)

Zdefiniuj pulę adresów globalnych, które będą używane do tłumaczenia przeciążenia. *
Zdefiniuj standardową listę dostępu, odmawiając adresów, które powinny być tłumaczone.
Zdefiniuj zakres używanych portów.
Zidentyfikuj interfejs wewnętrzny. *
Zdefiniuj standardową listę dostępu, która pozwala na używanie zewnętrznych adresów globalnych.

17

Zobacz wystawę. Jaki jest cel polecenia oznaczonego strzałką pokazaną w częściowym wyniku konfiguracji routera szerokopasmowego Cisco?

określa, które adresy mogą być tłumaczone *
określa, które adresy są dozwolone w routerze
określa, które adresy są przypisane do puli NAT,
określa, które adresy są dozwolone z routera

18 Jaki jest cel przekierowania portów?

Przekierowanie portów pozwala zewnętrznemu użytkownikowi uzyskać dostęp do usługi na prywatnym adresie IPv4, który znajduje się w sieci LAN. *
Przekierowanie portów pozwala użytkownikom na dostęp do serwerów w Internecie, które nie używają standardowych numerów portów.
Przekierowanie portów umożliwia wewnętrznemu użytkownikowi dostęp do usługi na publicznym adresie IPv4, który znajduje się poza siecią LAN.
Przekierowanie portów pozwala na tłumaczenie wewnętrznych adresów IP na zewnętrzne adresy lokalne.

19 Co charakteryzuje unikalne adresy lokalne?

Umożliwiają łączenie witryn bez powodowania konfliktów adresów. *
Są zaprojektowane w celu poprawy bezpieczeństwa sieci IPv6.
Ich wdrożenie zależy od dostawców usług internetowych świadczących usługi.
Są zdefiniowane w RFC 3927.

20

Zobacz wystawę. Na podstawie wyświetlonego wyniku, jaki typ NAT został wdrożony?

dynamiczny NAT z pulą dwóch publicznych adresów IP
PAT przy użyciu zewnętrznego interfejsu *
statyczny NAT z jednym wejściem
statyczny NAT z pulą NAT

21

Zobacz wystawę. Konfiguracja NAT zastosowana do routera jest następująca:
ERtr (config) # lista dostępu 1 zezwolenie 10.0.0.0 0.255.255.255
ERtr (config) # ip nat pool corp 209.165.201.6 209.165.201.30 maska ​​sieci 255.255.255.224
ERtr (config) # ip nat wewnątrz listy źródeł 1 przeciążenie korpusu puli
ERtr (config) # ip nat wewnątrz źródła statyczny 10.10.10.55 209.165.201.4
ERtr (config) # interfejs gigabitethernet 0/0
ERtr (config-if) # ip nat wewnątrz
ERtr (config- if) # interfejs szeregowy 0/0/0
ERtr (config-if) # ip nat outside

Na podstawie konfiguracji i przedstawionych danych wyjściowych, co można ustalić na temat statusu NAT w organizacji?

Dynamiczny NAT działa, ale statyczny NAT nie.
Statyczny NAT działa, ale dynamiczny NAT nie.
NAT działa.
Podano za mało informacji, aby ustalić, czy działa zarówno statyczny, jak i dynamiczny NAT. *

22 Na podstawie konfiguracji i przedstawionych danych wyjściowych, co można ustalić na temat statusu NAT w organizacji?

NAT działa.
Statyczny NAT działa, ale dynamiczny NAT nie.
Dynamiczny NAT działa, ale statyczny NAT nie.
Podano za mało informacji, aby ustalić, czy działa zarówno statyczny, jak i dynamiczny NAT. *

23

Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.
Jaki problem powoduje, że komputer PC-A nie może komunikować się z Internetem?

Trasa statyczna nie powinna odwoływać się do interfejsu, ale adres zewnętrzny.
Router powinien być skonfigurowany do używania statycznego NAT zamiast PAT.
Komenda ip nat wewnątrz źródła odnosi się do niewłaściwego interfejsu.
Lista dostępu używana w procesie NAT odnosi się do niewłaściwej podsieci.
Interfejsy NAT nie są poprawnie przypisane. *

24

Umieść opcje w następującej kolejności:
– brak punktacji –
krok 5 krok 2 krok 4 krok 1 krok 325 
Jakie są dwa wymagane kroki, aby skonfigurować PAT? (Wybierz dwa.)

Utwórz standardową listę dostępu, aby zdefiniować aplikacje, które powinny zostać przetłumaczone.
Zidentyfikuj interfejs wewnętrzny. *
Zdefiniuj zakres portów źródłowych, które będą używane.
Zdefiniuj liczniki czasu hello i interwał, aby pasowały do ​​sąsiedniego routera sąsiadującego.
Zdefiniuj pulę adresów globalnych, które będą używane do tłumaczenia przeciążenia. *

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *