CISCOSieci Komputerowe

CCNA2 v6.0 Rozdział 1 Odpowiedzi do egzaminu 2018

1. Administrator sieci wprowadza kopię polecenia  running-config startup-config . W jakim typie pamięci zostanie umieszczona konfiguracja uruchamiania?

Lampa błyskowa

Baran

NVRAM *

ROM

2. Jakiej metody przekazywania pakietów używa router do podejmowania decyzji o przełączeniu, gdy korzysta z bazy informacji przekazywania i tabeli sąsiedztwa?

szybkie przełączanie

Cisco Express Forwarding *

przełączanie procesów

proces przepływu

3. Wypełnij puste pole.

Gdy router odbiera pakiet, sprawdza adres docelowy pakietu i przegląda  tabelę „Routing”, aby określić najlepszą ścieżkę do przekazania pakietu.

4. Jakie są dwie funkcje routera? (Wybierz dwa.)

Router łączy wiele sieci IP. *

Kontroluje przepływ danych za pomocą adresów warstwy 2.

Określa najlepszą ścieżkę do wysyłania pakietów. *

Zapewnia segmentację w warstwie 2.

Tworzy tabelę routingu na podstawie żądań ARP.

5. Jakie pakiety informacji należy skonfigurować na hoście, aby pakiety zostały wysłane do zdalnego miejsca docelowego? (Wybierz trzy.)

nazwa hosta

Adres IP*

maska ​​podsieci*

Brama domyślna*

Adres serwera DNS

Adres serwera DHCP

6. Które oprogramowanie służy administratorowi sieci do bezpiecznego skonfigurowania początkowej routera?

Oprogramowanie klienckie SSH

Oprogramowanie klienckie Telnet

Oprogramowanie klienckie HTTPS

oprogramowanie klienta emulacji terminala *

7. Zobacz wystawę. Administrator sieci skonfigurował R1 jak pokazano. Gdy administrator sprawdza stan interfejsu szeregowego, interfejs jest wyświetlany jako administracyjnie wyłączony. Jakie dodatkowe polecenie musi zostać wprowadzone w interfejsie szeregowym R1, aby uruchomić interfejs?

Włącz IPv6

clockrate 128000

koniec

brak wyłączenia *

8. Jaka jest cecha interfejsu sprzężenia zwrotnego IPv4 na routerze Cisco IOS?

Do ustawienia tego interfejsu w stan UP wymagana jest komenda no shutdown.

Jest to logiczny interfejs wewnętrzny routera. *

W routerze można włączyć tylko jeden interfejs sprzężenia zwrotnego.

Jest przypisany do fizycznego portu i może być podłączony do innych urządzeń.

9. Jakie dwie informacje są wyświetlane w wynikach komendy show ip interface short? (Wybierz dwa.)

Adresy IP *

Adresy MAC

Statusy warstwy 1 *

adresy następnego przeskoku

opisy interfejsów

ustawienia prędkości i dupleksu

10. Które dwa elementy są używane przez urządzenie hosta podczas wykonywania operacji ANDing w celu ustalenia, czy adres docelowy znajduje się w tej samej sieci lokalnej? (Wybierz dwa.)

docelowy adres IP *

docelowy adres MAC

źródłowy adres MAC

maska ​​podsieci*

numer sieci

11. Zobacz wystawę. Komputer A wysyła żądanie do serwera B. Jaki adres IPv4 jest używany w polu docelowym pakietu, gdy pakiet opuszcza komputer A?

192.168.10.10

192.168.11.1

192.168.10.1

192.168.12.16 *

12. Zobacz wystawę.

Czego R1 używa jako adresu MAC miejsca docelowego podczas konstruowania ramki, która przejdzie z R1 do serwera B?

Jeśli docelowy adres MAC, który odpowiada adresowi IPv4, nie znajduje się w pamięci podręcznej ARP, R1 wysyła żądanie ARP. *

Pakiet jest kapsułkowany w ramce PPP, a R1 dodaje adres docelowy PPP do ramki.

R1 używa docelowego adresu MAC S1.

R1 pozostawia pole puste i przesyła dane do komputera.

13. Zobacz wystawę. Jeśli PC1 wysyła pakiet do PC2 i routing został skonfigurowany między dwoma routerami, co R1 zrobi z nagłówkiem ramki Ethernet podłączonym przez PC1?

nic, ponieważ router ma trasę do sieci docelowej

usuń nagłówek Ethernet i skonfiguruj nowy nagłówek warstwy 2 przed wysłaniem go S0 / 0/0 *

otwórz nagłówek i zastąp docelowy adres MAC nowym

otwórz nagłówek i użyj go, aby ustalić, czy dane mają zostać wysłane S0 / 0/0

14. Zobacz wystawę. Co router zrobi z pakietem, który ma docelowy adres IP 192.168.12.227?

Upuść pakiet.

Wyślij pakiet przez interfejs Serial0 / 0/0. *

Wyślij pakiet przez interfejs GigabitEthernet0 / 0.

Wyślij pakiet przez interfejs GigabitEthernet0 / 1.

15. Które dwa stwierdzenia poprawnie opisują pojęcia odległości administracyjnej i metryki? (Wybierz dwa.)

Odległość administracyjna odnosi się do wiarygodności konkretnej trasy. *

Router najpierw instaluje trasy o większych odległościach administracyjnych.

Wartość odległości administracyjnej nie może zostać zmieniona przez administratora sieci.

Trasy o najmniejszych metrach do miejsca docelowego wskazują najlepszą ścieżkę. *

Metryka jest zawsze określana na podstawie liczby przeskoków.

Metryka różni się w zależności od tego, który protokół warstwy 3 jest kierowany, na przykład IP.

16. Jakie dwa parametry są wykorzystywane przez EIGRP jako wskaźniki do wyboru najlepszej ścieżki do sieci? (Wybierz dwa.)

licznik skoków

pasmo*

drganie

odporność

opóźnienie*

poufność

17. Jaka trasa miałaby najmniejszą odległość administracyjną?

sieć podłączona bezpośrednio *

trasa statyczna

trasa odebrana przez protokół routingu EIGRP

trasa odebrana przez protokół routingu OSPF

18. Które dwa stwierdzenia poprawnie opisują pojęcia odległości administracyjnej i metryki? (Wybierz dwa.)

Odległość administracyjna odnosi się do wiarygodności konkretnej trasy. *

Router najpierw instaluje trasy o większych odległościach administracyjnych.

Wartość odległości administracyjnej nie może zostać zmieniona przez administratora sieci.

Trasy o najmniejszych metrach do miejsca docelowego wskazują najlepszą ścieżkę. *

Metryka jest zawsze określana na podstawie liczby przeskoków.

Metryka różni się w zależności od trasy routowanego protokołu warstwy 3.

19. Rozważ następujący wpis tabeli routingu dla R1:

D 10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0 / 0/0

Jakie jest znaczenie Serial0 / 0/0?

Jest to interfejs na R1 używany do wysyłania danych przeznaczonych dla 10.1.1.0/24.*

Jest to interfejs R1, przez który nauczyliśmy się aktualizacji EIGRP.

Jest to interfejs w docelowym routerze docelowym, który jest bezpośrednio podłączony do sieci 10.1.1.0/24.

Jest to interfejs routera następnego skoku, gdy docelowy adres IP znajduje się w sieci 10.1.1.0/24.

20. Zobacz wystawę. Administrator sieci wydaje polecenie show ipv6 route na R1. Jakie dwa wnioski można wyciągnąć z tabeli routingu? (Wybierz dwa.)

R1 nie zna trasy do żadnych zdalnych sieci. *

Sieć FF00 :: / 8 jest instalowana za pomocą statycznego polecenia trasy.

Interfejs Fa0 / 1 jest skonfigurowany z adresem IPv6 2001: DB8: ACAD: A :: 12. *

Pakiety przeznaczone dla sieci 2001: DB8: ACAD: 2 :: / 64 będą przekazywane przez Fa0 / 1.

Pakiety przeznaczone dla sieci 2001: DB8: ACAD: 2 :: 54/128 będą przekazywane przez Fa0 / 0.

21. Administrator sieci konfiguruje interfejs fa0 / 0 na routerze R1 za pomocą polecenia adres IP 172.16.1.254 255.255.255.0. Jednak gdy administrator wyda polecenie show ip route, tabela routingu nie pokazuje bezpośrednio podłączonej sieci. Jaka jest możliwa przyczyna problemu?

Interfejs fa0 / 0 nie został aktywowany. *

Najpierw należy zapisać konfigurację.

Żadne pakiety z siecią docelową 172.16.1.0 nie zostały wysłane do R1.

Maska podsieci jest niepoprawna dla adresu IPv4.

22. Administrator sieci konfiguruje router za pomocą polecenia ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.226. Jaki jest cel tego polecenia?

aby przekazać wszystkie pakiety do urządzenia o adresie IP 209.165.200.226

aby dodać dynamiczną trasę do sieci docelowej 0.0.0.0 do tabeli routingu

do przekazywania pakietów przeznaczonych dla sieci 0.0.0.0 do urządzenia o adresie IP 209.165.200.226

aby podać trasę do przekazywania pakietów, dla których nie ma trasy w tabeli routingu *

23. Jakie są dwa popularne typy tras statycznych w tablicach routingu? (Wybierz dwa)

domyślna trasa statyczna *

wbudowana trasa statyczna przez IOS

statyczna trasa do określonej sieci *

trasa statyczna współdzielona przez dwa sąsiednie routery

trasa statyczna przekształcona z trasy poznanej za pomocą protokołu routingu dynamicznego

24. Jaki jest efekt konfiguracji polecenia routingu emisji pojedynczej ipv6 na routerze?

aby przypisać router do grupy multiemisji wszystkich węzłów

aby włączyć router jako router IPv6 *

aby zezwolić tylko na pakiety emisji pojedynczej na routerze

aby zapobiec dołączeniu routera do grupy multiemisji wszystkich routerów

25. Zobacz wystawę. Dopasuj opis do wpisów w tablicy routingu. (Nie wszystkie opcje są używane).

172.16.2.2 ->  następny przeskok
10.3.0.0 ->  sieć
docelowa 21024000 ->  metryka
1 ->  odległość administracyjna
00:22:15 ->  znacznik czasu trasy
D ->  protokół źródła trasy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *