CISCOSieci Komputerowe

CCNA2 v6.0 Rozdział 2 Odpowiedzi do egzaminu

1. Jakie są dwie zalety routingu statycznego w porównaniu z routingiem dynamicznym? (Wybierz dwa.)

Routing statyczny jest bezpieczniejszy, ponieważ nie reklamuje się w sieci. *

Routing statyczny dobrze skaluje się wraz z rozwijającymi się sieciami.

Routing statyczny wymaga bardzo małej wiedzy o sieci do poprawnego wdrożenia.

Routing statyczny zużywa mniej zasobów routera niż routing dynamiczny. *

Routing statyczny jest stosunkowo łatwy do skonfigurowania w dużych sieciach.

2. Zobacz wystawę. Jakie rozwiązanie routingu pozwoli zarówno komputerowi A, jak i komputerowi B na dostęp do Internetu przy minimalnym wykorzystaniu procesora routera i przepustowości sieci?

Skonfiguruj trasę statyczną z R1 do Edge i trasę dynamiczną z Edge do R1.

Skonfiguruj statyczną domyślną trasę od R1 do Edge, domyślną trasę od Edge do Internetu oraz statyczną trasę od Edge do R1. *

Skonfiguruj trasę dynamiczną z R1 do Edge i trasę statyczną z Edge do R1.

Skonfiguruj protokół routingu dynamicznego między R1 a Edge i reklamuj wszystkie trasy.

3. Jaka jest poprawna składnia pływającej trasy statycznej?

ip route 209.165.200.228 255.255.255.248 serial 0/0/0

ip route 209.165.200.228 255.255.255.248 10.0.0.1 120 *

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0

ip route 172.16.0.0 255.248.0.0 10.0.0.1

4. Co jest charakterystycznego dla trasy statycznej, która pasuje do wszystkich pakietów?

Tworzy kopię zapasową trasy już odkrytej przez dynamiczny protokół routingu.

Używa jednego adresu sieciowego, aby wysłać wiele tras statycznych na jeden adres docelowy.

Określa adres IP bramy, na który router wysyła wszystkie pakiety IP, dla których nie ma wyuczonej lub statycznej trasy. *

Jest skonfigurowany z większą odległością administracyjną niż pierwotny protokół dynamicznego routingu.

5. Jaki typ trasy umożliwia routerowi przekazywanie pakietów, mimo że jego tabela routingu nie zawiera konkretnej trasy do sieci docelowej?

Trasa dynamiczna

Trasa domyślna*

trasa docelowa

ogólna trasa

6. Dlaczego pływająca trasa statyczna byłaby konfigurowana z odległością administracyjną wyższą niż odległość administracyjna protokołu routingu dynamicznego działającego na tym samym routerze?

do wykorzystania jako droga zapasowa *

aby zrównoważyć obciążenie ruchem

działać jako brama ostateczności

być priorytetową trasą w tablicy routingu

7. Firma posiada kilka sieci o następujących wymaganiach dotyczących adresu IP:
telefony IP – 50
komputerów – 70
kamer IP – 10
bezprzewodowych punktów dostępowych – 10
drukarek sieciowych – 10
skanerów sieciowych – 2

Który blok adresów byłby minimalny, aby pomieścić wszystkie te urządzenia, gdyby każdy typ urządzenia znajdował się w jego własnej sieci?

172.16.0.0/25

172.16.0.0/24*

172.16.0.0/23

172.16.0.0/22

8. Co stanie się z wprowadzeniem statycznej trasy w tabeli routingu, gdy interfejs wychodzący powiązany z tą trasą przejdzie w stan wyłączenia?

Trasa statyczna jest usuwana z tabeli routingu. *

Router odpytuje sąsiadów o trasę zastępczą.

Trasa statyczna pozostaje w tabeli, ponieważ została zdefiniowana jako statyczna.

Router automatycznie przekierowuje trasę statyczną, aby użyć innego interfejsu.

9. Administrator sieci konfiguruje router za pomocą polecenia ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2. Jak ta trasa pojawi się w tabeli routingu?

C 172.16.1.0 jest bezpośrednio podłączony, Serial0 / 0

S 172.16.1.0 jest podłączony bezpośrednio, Serial0 / 0

C 172.16.1.0 [1/0] przez 172.16.2.2

S 172.16.1.0 [1/0] przez 172.16.2.2 *

10. Zobacz wystawę. Jakie dwa polecenia zmienią adres następnego przeskoku dla sieci 10.0.0.0/8 ze 172.16.40.2 na 192.168.1.2? (Wybierz dwa.)

A (config) # brak sieci 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.40.2

A (config) # brak adresu IP 10.0.0.1 255.0.0.0 172.16.40.2

A (config) # no ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.40.2 *

A (config) # ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 s0 / 0/0

A (config) # ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.2 *

11. Który typ trasy statycznej skonfigurowany na routerze używa tylko interfejsu wyjściowego?

rekurencyjna trasa statyczna

bezpośrednio połączona trasa statyczna *

w pełni określona trasa statyczna

domyślna trasa statyczna

12. Zobacz grafikę. Które polecenie zostanie użyte na routerze A do skonfigurowania trasy statycznej do kierowania ruchem z sieci LAN A przeznaczonej dla sieci LAN C?

A (config) # ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.5.2

A (config) # ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.2 *

A (config) # ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2

A (config) # ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.1

A (config) # ip route 192.168.3.2 255.255.255.0 192.168.4.0

13. Zobacz wystawę. Administrator sieci musi skonfigurować domyślną trasę na routerze granicznym. Którego polecenia użyłby administrator, aby skonfigurować domyślną trasę, która będzie wymagała najmniejszego przetwarzania routera podczas przesyłania pakietów?

Border (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.133.219.5

Border (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.133.219.6

Obramowanie (konfiguracja) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 / 0/1 *

Obramowanie (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0 / 0/0

14. Jakie dwie informacje są potrzebne w pełni określonej trasie statycznej, aby wyeliminować rekurencyjne wyszukiwania? (Wybierz dwa.)

interfejs wyjścia interfejs ID *

identyfikator interfejsu sąsiada następnego skoku

adres IP sąsiada następnego skoku *

odległość administracyjna dla sieci docelowej

adres IP interfejsu wyjścia

15. Zobacz wystawę. Jakie polecenie byłoby użyte do skonfigurowania trasy statycznej na R1, aby ruch z obu sieci LAN mógł dotrzeć do sieci zdalnej 2001: db8: 1: 4 :: / 64?

trasa ipv6 :: / 0 serial0 / 0/0

ipv6 route 2001: db8: 1: 4 :: / 64 2001: db8: 1: 3 :: 1

ipv6 route 2001: db8: 1: 4 :: / 64 2001: db8: 1: 3 :: 2 *

ipv6 route 2001: db8: 1 :: / 65 2001: db8: 1: 3 :: 1

16. Zobacz wystawę. Które domyślne polecenie trasy statycznej pozwoliłoby R1 potencjalnie dotrzeć do wszystkich nieznanych sieci w Internecie?

R1 (config) # ipv6 route 2001: db8: 32 :: / 64 G0 / 0

R1 (config) # ipv6 route :: / 0 G0 / 0 fe80 :: 2

R1 (config) # ipv6 route :: / 0 G0 / 1 fe80 :: 2 *

R1 (config) # ipv6 route 2001: db8: 32 :: / 64 G0 / 1 fe80 :: 2

17. Rozważ następujące polecenie:

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.2 5

Która trasa musiałaby zejść, aby ta statyczna trasa pojawiła się w tabeli routingu?

domyślna trasa

trasa statyczna do sieci 192.168.10.0/24 *

wyuczona przez OSPF trasa do sieci 192.168.10.0/24

wyuczona przez EIGRP trasa do sieci 192.168.10.0/24

18. Zobacz wystawę. Tabela routingu dla R2 przedstawia się następująco:

Brama ostatniej szansy nie jest ustawiona

10.0.0.0/30 jest podsieci, 2 podsieci
C 10.0.0.0 jest podłączony bezpośrednio, Serial0 / 0/0
C 10.0.0.4 jest podłączony bezpośrednio, Serial0 / 0/1
192.168.10.0/26 jest podsieci, 3 podsieci
S 192.168.10.0 jest podłączony bezpośrednio, Serial0 / 0/0
C 192.168.10.64 jest podłączony bezpośrednio, FastEthernet0 / 0
S 192.168.10.128 [1/0] przez 10.0.0.6

Co router R2 zrobi z pakietem przeznaczonym dla 192.168.10.129?

upuść pakiet

wyślij pakiet na zewnątrz Serial0 / 0/0

wyślij pakiet do interfejsu Serial0 / 0/1 *

wysłać interfejs wysyłania pakietów FastEthernet0 / 0

19. Administrator sieci wprowadził trasę statyczną do sieci Ethernet LAN, która jest podłączona do sąsiedniego routera. Trasa nie jest jednak wyświetlana w tabeli routingu. Którego polecenia użyłby administrator, aby sprawdzić, czy interfejs wyjściowy działa?

pokaż skrót interfejsu IP *

pokaż protokoły ip

pokaż trasę ip

tracert

20. Rozważ następujące polecenie:

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.2 5

Jak administrator przetestowałby tę konfigurację?

Usuń domyślną trasę bramy na routerze.

Pinguj dowolny poprawny adres w sieci 192.168.10.0/24.

Ręcznie zamknij interfejs routera używany jako podstawowa trasa. *

Ping z sieci 192.168.10.0 na adresy 10.10.10.2

21. Zobacz wystawę. Przedstawiona mała firma korzysta z routingu statycznego. Użytkownicy sieci R2 R2 zgłosili problem z łącznością. Jaki jest problem?

R2 potrzebuje statycznej trasy do sieci LAN R1.

R1 i R2 muszą korzystać z dynamicznego protokołu routingu.

R1 potrzebuje domyślnej trasy do R2.

R1 potrzebuje statycznej trasy do sieci LAN R2. *

R2 potrzebuje statycznej trasy do Internetu.

22. Które trzy polecenia rozwiązywania problemów z IOS mogą pomóc w wyodrębnieniu problemów ze statyczną trasą? (Wybierz trzy.)

pokaż wersję

świst*

tracert

pokaż trasę ip *

pokaż skrót interfejsu IP *

pokaż arp

23. Administrator wydaje polecenie ipv6 trasę 2001: db8: acad: 1 :: / 32 gigabitethernet0 / 0 2001: db8: acad: 6 :: 1 100 na routerze. Jaka odległość administracyjna jest przypisana do tej trasy?

0

1

32

100 *

24. Zobacz wystawę. Inżynier sieci dla pokazanej firmy chce używać podstawowego połączenia ISP dla wszystkich połączeń zewnętrznych. Zapasowe połączenie ISP jest używane tylko wtedy, gdy podstawowe połączenie ISP nie powiedzie się. Który zestaw poleceń osiągnąłby ten cel?

ip route 198.133.219.24 255.255.255.252
ip route 64.100.210.80 255.255.255.252

ip route 198.133.219.24 255.255.255.252
ip route 64.100.210.80 255.255.255.252 10

ip droga 0,0,0,0 0,0,0,0 s0 / 0/0
ip droga 0,0,0,0 0,0,0,0 s0 / 1/0

droga ip 0,0,0,0 0,0,0,0 s0 /
0/0 droga ip 0,0,0,0 0,0,0,0 s0 / 1/0 10 *

25. Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

Dlaczego pingi z PC0 na Server0 nie powiodły się?

Trasa statyczna do sieci 192.168.1.0 jest źle skonfigurowana na routerze 1.

Trasa statyczna do sieci 192.168.1.0 jest źle skonfigurowana na routerze2.

Trasa statyczna do sieci 192.168.2.0 jest źle skonfigurowana na routerze 1. *

Trasa statyczna do sieci 192.168.2.0 jest źle skonfigurowana na routerze2.

26. Otwórz działanie PT. Wykonaj zadania opisane w instrukcjach dotyczących aktywności, a następnie odpowiedz na pytanie.

Jaką statyczną trasę IPv6 można skonfigurować na routerze R1, aby utworzyć w pełni konwergentną sieć?

ipv6 route 2001: db8: 10: 12 :: / 64 S0 / 0/1 *

ipv6 route 2001: db8: 10: 12 :: / 64 S0 / 0/0

ipv6 route 2001: db8: 10: 12 :: / 64 2001: db8: 10: 12 :: 1

ipv6 route 2001: db8: 10: 12 :: / 64 2001: db8: 32: 77 :: 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *